Skip to main content

Full text of "Traduceri patristice, vol. 1 (2009)"

See other formats


Pr. Dr. Dorin Octavian Picioru§ Traduceri patristice Volumul 1 
Teologie pentru azi Bucure§ti 
2009 Traduceri patristice 

Volumul 1 

Traduceri §i comentarii de 
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioru§ Cuvant inainte Volumul de fa^a, ca §i urmatoarele pe care le vom 
edita, s-au format din dorul meu dupa cuvantul viu al 
Sfm^ilor Paring, din nevoia reala de comuniune cu Sfhnii lui 
Dumnezeu. Tocmai de aceea, am tradus textele care mi-au 
placut, de care am fost atras, pe care le-am considerat 
necesare pentru mine, la un moment dat. 

A§a se face, ca Sfin^ii tradu§i de catre mine sunt atat 
de divers^ §i operele luate in calcul sunt atat de diferite. Insa 
tot ce am tradus are o logica interioara, formatoare, care pe 
mine m-a schimbat in mod profund §i, nadajduiesc, ca §i pe 
dumneavoastra, cititorii acestei car^i, va vor schimba aceste 
marturii sfmte. 

Notele §i comentariile la traduceri au venit de la sine 
§i, de fapt, nici nu imi pot inchipui o traducere fara existen^a 
lor. Noi §i cei de dupa noi, avem datoria de con§tiin^a sa 
continuam munca inainta§ilor no§tri, care s-au nevoit sa dea 
in limba romana gandirea, de Dumnezeu vazatoare, a 
Sfin^ilor Paring. 

Insa, in acela§i timp, avem datoria dumnezeiasca sa le 
citim cuvintele, sa le implinim in via^a noastra, dupa putere, 
sa ne rugam lor pururea §i sa dorim sa fim cu ei, pentru 
ve§nicie. 

Domnul sa va binecuvinteze pe to^i, acum §i pururea 
§i in vecii vecilor! Amin. 15 septembrie 2009, 
Bucure§ti. Sfdntul Sfinftt Mucenic Dionisie Areopagitul Liturghia Sfdntului Dionisie [Areopagitul] , 
episcopul Atenei 1 1. Prima rugaciune inainte de binecuvdntarea pdcii Preotul: Doamne Dumnezeule, Cel care e§ti simplu si 
nu compus, si Care esti neajuns in fiin^a Ta cea preainalta; 
Dumnezeule, Tata, al Carui nume poarta toata paternitatea, 
care este in cer si pe pamant; Incepatorule al dumnezeirii 
[Principium divinitatis], Cel care fiin^a dumnezeiasca ^i-o 
impartasesti si Care desavarsesti pe cei care se desavarsesc; 
Binele cel mai presus de orice bine si Frumusetea cea mai 
presus de orice frumusete; impaca-ne, [da-ne] liniste, pace, 
unindu-ne intr-o singura inima §i o singura minte. 

Une§te-le pe cele despar^ite, pentru ca sa se intoarca 
de la cele rele si da-le sa aiba aceeasi iubire, pentru ca si 
acestia sa dobandeasca asemanarea cu fiin^a Ta cea prea 
inalta. 

§i astfel, Tu, Cel care esti Unul mai presus de toate, 
fa-ne pe noi una, prin binele care uneste mingle noastre, ca 
sa fim uni^i si sa nu aflam ca suntem despar^i inaintea Ta, 
in vremea aceasta, a aducerii tainice. 

§i aceasta, pentru ca noi insine, si unii pe al^ii, prin 
imbra^isarea dragostei [per amplexus charitatis] si [prin] 
unirea iubirii [nexus dilectionis], sa fim una in mod 
duhovniceste, prin pacea aceasta a Ta, care ne odihneste pe 
to^i, prin harul si milostivirea si iubirea de oameni aduse 
oamenilor prin Unul Nascut Fiul Tau, si impreuna cu 
Preasfantul Tau Duh, prin Care si cu Care Ti se cuvine 
slava, cinstea si stapanirea. 

Poporul: Amin. 

Preotul: Pace [tuturor]! 2 1 Traducerea noastra este facuta din limba latina §i este conforma cu Liturgia Sancti 
Dionysii, Athenarum Episcopi, PG 3, col. 1 123-1 132. Poporul: §i cu duhul tau! 
Diaconul: Da^i-va pace unul altuia! 
Poporul: Fiecare [dintre noi]. 
Diaconul: [Sa lasam toate] in urma! 
Poporul: Suntem inaintea Ta, Doamne! 

Preotul: Datatorule al sfin^eniei §i Daruitorule a tot 
binele, Doamne, Care e§ti sfm^enia a toata faptura ra^ionala, 
sfin^te-ne pe noi! Sfm^e§te-ne, prin Duhul Tau eel Sfant, 
pe noi, slujitorii Tai [servos Tuos], care ne plecam inaintea 
Ta! 

Elibereaza-ne pe noi de robiile pathname ale pacatelor, 
de invidie, de minciuna, de in§elatorie, de ura, de du§manii 
§i de cei prin care acestea se lucreaza, pentru ca sa ne 
invrednicim ca sa savar§im aceasta sfanta slujba [sancte 
ministerium] a facatoarelor de via^a Taine [Sacramentorum 
vivifactium], prin Marele Arhiereu ceresc, Iisus Hristos, 
Unul Nascut Fiul Tau, prin Care §i cu Care Ti se cuvine 
slava §i cinstea. 

Poporul: Amin! 

Preotul: Existen^a mai presus de orice existen^a §i 
dintru ve§nicie, a Carei fiin^a este de necuprins 5 , Care exi§ti 
de Sine §i preexi§ti tuturor §i Care ai toata slava fara 
schimbare; a Carei bunatate intrece orice dorin^a a toate cate 
exista, atat a celor in^elegatoare 6 , cat §i a firilor daruite cu 
in^elegere 7 , da-ne sa in^elegem, sa experiem cu adevarat 
Darurile [acestea], care ne stau inainte. 

Caci cine, decat Tu Insu^i, e§ti mai presus de orice 
existen^a, §i, [de asemenea], langa noi [ades nobiscum] §i 

2 Cu sensul: Pacea lui Dumnezeu sa fie cu voi cu toti! 

3 Cu sensul: Aceasta pace, pe care o ceri lui Dumnezeu pentru noi, ne rugam ca 
Domnul sa o dea §i duhului tau sau sa o coboare §i in duhul tau! 

Se iertau reciproc sau i§i dadeau pace, adica aratau ca nu au nimic unul cu altul, 
dupa cum s-a pastrat obiceiul §i astazi in Liturghia romano-catolica. 

5 Incomprehensibila. 

6 Bunatatea lui Dumnezeu intrece dorinta Puterilor cere§ti. 

7 Bunatatea lui Dumnezeu insa intrece §i orice dorinta a oamenilor. intru noi [inter nos]? Caci [e§ti cu noi] §i in acest ceas, in 
aceasta Sfanta Taina a Ta, pe care ne-ai cerut-o §i pe care o 
aduci pentru noi. 

[De aceea, te rugam] ca sa ne faci vrednici a sta 
inaintea tronului prea inalt al maretiei Tale §i sa purtam 
vasele sfmtei Tale slujiri cu mainile noastre necurate. 

Poarta dar pentru noi, Doamne, haina nedreapta cu 
care Te-am imbracat, caci Tu, Iisuse, e§ti fml lui Iosif 8 , Care 
ai §ters murdaria [prin imbracarea] marelui ve§mant al 
preotiei. 

§i, de aceea, credincios §i drept lucru ne-ai dat noua, 
ca de asemenea §i noi sa ne impodobim cu acela§i ve§mant 
al slavei [vestimento gloriae]. Fiindca Tu singur acest 
ve§mant ai purtat §i, de asemenea, ai facut ca Biserica sa fie 
incununata de slava. Pentru aceasta pe Tine te vedem 
inve§mantat in ea, [in aceasta] care lumineaza dumnezeie§te 
mintea §i care umple imparatescul Tau ospa^. 

A§adar, §i din jertfa aceasta, care este inaintea noastra, 
da-ne noua ca sa ne imparta§im intru bucurie, pentru ca sa- 
Ti aducem Tie cinste §i lauda. 

Poporul: Amin. 

Diaconul: Sa stam cu cuviin^a [Stemus decenter\\ 

Poporul: Mila Domnului [Misericordiae Dei] . 

Preotul: Dragostea lui Dumnezeu [Charitas] [sa fie cu 
voi, cu to^i ! ] 

Poporul: §i cu duhul tau! 

Preotul: Sus [sa ave^i] inimile [Sursum corda]! 

Poporul: Avem catre Domnul. 

Preotul: Sa aducem mul^umire Domnului! 

Poporul: Cu vrednicie §i cu dreptate este. Se refera la Sfantul Patriarh Iosif §i la haina sa deosebita, care preinchipuia slujirea 
arhiereasca a Domnului. 
9 Cu sensul: Fie dar sa fie mila Domnului cu noi! Preotul, cu glas scazut [inclinatus]: Caci, cu adevarat, 
intrece puterea min^ii, a cuvantului §i a gandului binefacerile 
slujirii Tale, Doamne §i nu este in stare nicio gura, nicio 
minte §i nicio limba a Te mari §i a Te cinsti pe Tine. 

Caci Cuvantul Tau a facut sa fie cerul §i Duhul gurii 
Tale toate Puterile cele cerebri; to^i luminatorii care sunt 
intru tarie, soarele §i luna, apa §i pamantul §i cele care sunt 
intru ele. 

Care glas dar, nu va inceta in fa^a Sa? Ce cuvinte sa 
avem, cate glasuri, cuvantari §i imne neincetate ca sa Te 
binecuvantam pe Tine? Caci Tu e§ti izvorul binelui, Cel mai 
presus de orice lauda iar fiin^a Ta este mai presus de orice 
existenja. 

[Preotul] cu glas ridicat [elevans vocem]: Te lauda 
faptura aceasta vazuta §i simjita, Doamne, cat §i faptura 
aceea in^elegatoare §i mai presus de sim^uri. Cerul §i 
pamantul Te preaslavesc, marea §i aerul Te propovaduiesc, 
soarele, in alergarea sa, Te lauda [sol in cursu suo te laudat] 
iar luna, in schimbarile sale, Te cinste§te [luna in 
mutationibus suis te veneratur]. 

Ceata Arhanghelilor §i oastea Ingerilor, Puterile 
acelea mai presus de lume §i de puterea min^ii 
binecuvinteaza neincetat impara^ia Ta. 

Razele luminii, cele ale slavei Tale sfm^itoare 
depa§esc toate, [care rasar din fiin^a Ta cea] mai presus de 
toate §i neajunsa. 

Incepatoriile §i Domniile laude I^i striga. Puterile §i 
Stapaniile Te cinstesc. Puterile [cerebri], Tronurile §i 
Scaunele, preamaresc inaccesibilitatea Ta,[adica] stralucirile 
luminii ve§nice [splendores lucis aeternae]. 

Oglinda fara pata, Fiinja sfanta, Cea care faci toate cu 
in^elepciune prea inalta, mai presus de orice voinja de a 
in^elege §i decat toate cele tainice, tunet inimitabil care mi§ti 
preastralucit §i, cu dreptate, glasurile fapturii rationale, 
Heruvimii, cei cu mul^i ochi [cherubim multioculi], care se 
mi§ca eel mai delicat, Te binecuvinteaza! 

Serafimii cei cu 6 aripi [sex alis], §i care zboara 
deplin, Te sfm^esc; cei care i§i acopera cu aripile lor fe^ele, 
§i cu altele i§i acopera picioarele, §i cu altele zboara §i striga 
unul catre altul. Iar infocarea lor nu inceteaza, pentru ca sunt 
cuprin§i de stralucirea Ta [§i canta] cantari prea dulci 
[cantus suaves]. §i toata firea cea curata, canta, deopotriva, impreuna, aducandu-Ti Tie slava ve^nica, caci numai pe 
Tine se cuvine a Te lauda, a-Ti striga Tie §i a-Ti zice. 

Poporul: Sfant, Sfant, Sfant. 

Preotul, cu glas scazut: Sfant e§ti, Dumnezeule, 
Parinte Atotjiitorule, Ziditorule §i Creatorule a toata firea 
nevazuta, cat §i a celei vazute §i sim^ite. 

Sfant e§ti, Dumnezeule, Fiule Unule Nascut, Puterea 
§i In^elepciunea Tatalui [virtus et sapientia Patris], Doamne 
§i Mantuitorul nostru Iisus Hristos. 

Sfant e§ti, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Desavar§itorul 
§i Sfm^itorul Sfin^ilor. 

Treime Sfanta §i nedespar^ita [Trinitas Sancta et 
indivisa], deofinrfa §i egala intru cinste [consubstantialis, 
aequalisque gloriae], a Carei milostivire este nesfar§ita catre 
neamul nostru. 

Tu singura e§ti sfanta §i sfin^e§ti pe to^i. Caci nu ai 
parasit neamul acesta al nostru, cand 1-ai izgonit din Paradis, 
ci, intrucat tot neamul nostru s-a afundat in pacate, atunci Tu 
Insa^i Te-ai descoperit prin Cuvantul, Care pentru lume S-a 
saracit. 

Caci, cu adevarat, [firea umana] a luat [Dumnezeu] 
Cuvantul §i intru toate S-a facut pe Sine asemenea noua, 
afara de pacat [excepto peccato], §i ne-a dat noua ca sa ne 
umplem de sfin^enie, [caci pentru aceasta] a statornicit acest 
ospa^ [convivium]: ca sa ne umplem de via^a. 

[Preotul] cu glas ridicat: Care a fost zamislit, format 
sT modelat de catre Sfantul Duh §i S-a nascut, ca om, din 
sangele fecioresc [ex sangvine virgineo] al Sfintei Fecioare, 
Nascatoarea de Dumnezeu [Genitricis Dei], Maria, §i din 
trupul curat §i preasfant al aceleia, [El], Via^a cea dintai, §i a 
purtat dumnezeirea in trup, pastrand nevatamate legile firilor 
§i proprieta^ile lor [conservatis naturae lege et 
proprietatibus], dar intr-un mod mai presus de fire. 

Caci astfel S-a aratat Dumnezeu intru Duhul §i om in 
trup. Si, intrucat era Cuvantul eel mai inainte de veci, dintru 
Tine, era cinstit ca Dumnezeu, dar avea §i firea noastra. Iar 
puterile §i minunile, pe acestea toate pe care le-a lucrat, [le-a 
lucrat] impreuna [,ca Dumnezeu §i om,] pentru ca sa Se 
arate ca ceea ce este: caci este, de asemenea, Cel care da 
vindecare desavar§ita [sanationem absoluta] §i mantuire desavar§ita [salutemque perfectam] intregului neam 
omenesc. 

Astfel, in cele din urma, a §i desavar§it iconomia Sa 
pentru noi, §i inainte de mantuitoarea Sa cruce, a luat painea 
in curatele §i sfintele Sale maini [accepit panem in manus 
Suas pur as et sanctas], §i aratand-o Tie, Dumnezeule, Tata, 
aducand multumire f , binecuvantand f , sfm^ind f , frangand, 
a dat-o Sfhnilor Sai Ucenici §i Apostoli, zicand: Luafi si 
mdncati din aceasta si credefi cd aceasta este Trupul Meu si 
aceasta pentru voi si pentru mulfi se frdnge si se da, spre 
ispdsirea cdderilor [ad expiationem delictorum], spre 
iertarea pdcatelor [remissionem peccatorum] si spre viafa 
de veci [vitam aeternamj. 

Poporul: Amin. 

Preotul: De asemenea, acela§i lucru [a facut] §i asupra 
paharului [super calicem], in care a amestecat vin §i apa 
[quern miscuit vino et aqua], aducand multumire f, 
binecuvantand f , sfm^ind f , 1-a dat Sfin^ilor Sai Ucenici §i 
Apostoli, zicand: Luafi, befi din acesta voi toft, si credefi, cd 
acesta de aici este Sdngele Meu, al Noului Testament, care 
pentru voi si pentru mulfi se varsd si se da spre ispdsirea 
cdderilor [ad expiationem delictorum], spre iertarea 
pdcatelor [remissionem peccatorum] si spre viafa de veci 
[vitam aeternamj. 

Poporul: Amin. 

Preotul: Apoi, El Insu§i a dat porunca [praeceptum], 
prin insa§i Sfhnii Sai Apostoli, intregii comunita^i [toti 
coetui] §i adunarii celor credincio§i [congregationi fidelium], 
zicand: Aceasta sdfacefi intru pomenirea mea [Hocfacite in 
Mei memoriamj! Cdci, ori de cdte ori vefi mdnca painea 
aceasta si ve}i bea amestecarea, care este in paharul acesta 
si acest ospdf [convivium] vefi sdvdrsi, moartea Mea ve}i 
pomeni, pdnd cdnd voi veni. 

Poporul: Mor^ii Tale, Doamne, ii facem pomenire. 

Preotul: De aceea, porunca Ta, Stapane, o implinim, 
moartea §i invierea Ta pomenim, prin jertfa [sacrificium] 
aceasta, pe care o savar§im continuu, in taina. Caci a§teptam a doua Ta venire, restaurarea 10 [renovationem] neamului 
nostra §i umplerea de via^a a mortalita^ii noastre 
[vivificationem mortalitatis nostrae]. 

Caci nu in mod simplu 11 [va veni], ci ca un 
Dumnezeu, cu puterea slavei, intra negraita §i nesuportata 
venire a Duhului. §i pe tronul slavei impara^iei Tale vei 
§edea, facand cunoscuta puterea impara^iei Tale la toata 
faptura §i vei face judecata [exiges] 12 . 

[Iar] aceasta jertfa, pe care acum o savar§im, intra 
pomenirea Ta, Doamne, este pentra patimile Tale pe care, 
pentra noi, le-ai patimit pe crace. 

[De aceea], sa Te ara^i milostiv, o, Bunule §i 

IT 

Iubitorale de oameni, in ceasul acela plin de teama §i de 
ingrijorare [in hora ilia plena timoris et trepidationis], 
acestei adunari care Te adora pe Tine §i tuturor fiilor Sfintei 
Biserici, [care au fost] rascumpara^i prin scumpul Tau sange 
[et omnibus filiis Ecclesiae Sanctae redemptae sanguine 
pretioso Tuo]. 

Cura^e§te-i pe ace§tia, cu focul carbunilor, prin 
saturarea lor de sangele Tau §i [cu cele care sunt] semnul 
Tainelor Tale, in numele Tau eel sfant, pentra ca nu cumva 
[sa-i atinga] focul Babilonului, ca pe fiii casei lui Hanania*. 

Caci nu cunoa§tem pe altul in afara de Tine, Doamne, 
§i nici alta nadejde de mantuire nu avem, ci numai Tu e§ti 
ajutatoral §i mantuitoral neamului nostra. 

De aceea, in^elepte^te Biserica Ta, pentra ca noi, din 
toate gurile §i limbile noastre, sa ne rugam Tie §i, prin Tine 
§i Parintelui Tau, zicand: 

Poporul: Miluie§te-ne! 

Preotul: A noastra mila. 

Diaconul: Care, decat acest ceas, va fi mai infrico§at? 10 Reinnoirea prin har a umanitajii, transfigurarea ei. 11 A doua Ta venire nu va mai fi una smerita. 

12 De aici §i exegeza sau exigenfa. Exegeza e o inlantuire de judecaji, de aprofundari 
de con§tiinta ale unui text. Tocmai de aceea nu orice comentariu la un text este §i o 
exegeza autentica. Iar atunci cand e§ti exigent cu tine insuji, este atunci cand rji ceri 
de la tine anumite lucruri, in urma unei autoexaminari profunde, adica, dupa ce ai 
judecat foarte profund asupra lucrurilor pe care Domnul le cere de la tine. 

13 Al Judecatii ob§te§ti. 10 2. Preotul, cu glas scdzut, zice rugaciunea de 
invocare a Sfdntului Duh 

Te chemam pe Tine, Dumnezeule, Tata! Miluie§te-ne 
pe noi §i spala §i cura^e§te, prin harul Tau, murdaria faptelor 
mele celor rele. [Fa acestea], prin milostivirea Ta, pe cele 
care sunt vrednice de manie. 

Caci nu imi intind mana mea catre Tine, decat prin 
credin^a, fiindca nici nu pot sa privesc catre cer, din pricina 
multor mele nedrepta^i §i a spurcaciunii [spurcitiam] faptelor 
mele. Ci intru bunatatea, harul §i in multa Ta rabdare [ma 
incred], pentru a-mi intari sufletul §i intru rugaciunea catre 
Duhul Tau eel Sfant, pentru ca sa-L trimi^i peste mine [ut 
mittas Eum super me] §i peste darurile acestea care sunt puse 
inainte [et super has oblationes propositas] §i peste poporul 
Tau eel credincios \populumque Tuumfidelem]. 

Preotul 14 : Auzi-mape mine, Doamne! 

Poporul: Doamne miluie§te! [ 3 ori]. 

Preotul: A§adar sa coboare peste acestea §i sa le 
adumbreasca pe ele, §i sa faca painea aceasta Insu§i f Trupul 
vie^ii, care sa {ina in via^a sufletele noastre, f Trupul 
mantuirii, f Trupul ceresc, Trupul care mantuie§te sufletele 
§i trupurile noastre, Trupul Domnului §i Dumnezeului §i 
Mantuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea pacatelor §i 
spre via^a de veci, prin imparta§irea cu acesta. 

Poporul: Amin. 

Preotul: §i amestecarea, care este in paharul acesta, sa 
o faca f Sangele vie^ii, care sa ^ina in via^a sufletele noastre, 
f Sangele mantuirii, f Sangele ceresc, Sangele care 
mantuie§te sufletele §i trupurile noastre, Sangele Domnului 
§i Dumnezeului §i Mantuitorului nostru Iisus Hristos, spre 
iertarea pacatelor §i spre via^a de veci, prin imparta§irea cu 
acesta. 

Poporul: Amin. Cu glas tare, se intelege. 11 Preotul: De aceea, urmand Tradi^ia [Traditionem] §i 
porunca Ta dumnezeiasca [commendationem divinam], care 
ne-au facut parta§i Tainelor Tale §i minunatelor Tale 
prorocii, daruim aceasta Euharistie [Eucharistiam], care 
este inaintea Ta, §i prin ea pomenim iubirea Ta fata de noi, 
§i intreaga iconomie [dispensationem] sl Unuia Nascut Fiul 
Tau [facuta] in aceasta lume. 

§i acum Te pomenim pe Tine prin aceasta §i 
milostivirea Ta cea dintotdeauna §i proprie, pe care o revarsa 
acum asupra fapturii Tale, §i ne mantuie§te pe noi de mania 
[ira] pregatita celor nedrep^i §i de chinurile [suppliciis] pe 
care le lucreaza rautatea §i de atacul crud al demonilor 
[crudeli impugnatione daemonum], care rane§te sufletele 
noastre, atunci cand vom pleca de aici . 

§i fa-ne pe noi vrednici de Imparatia Ta §i de 
salasjuirea cu aceia, care au implinit poruncile Tale, ca sa-Ti 
aducem Tie slava §i multumire [etc. 16 ], [acum §i pururea §i 
in vecii vecilor]. 

Poporul: Amin. 

Preotul, cu glas scazut: Cuvintele Tale sunt 
nemincinoase [non mendacibus] §i inva^aturile pe care ni le- 
ai dat sunt preadevarate, Doamne, pentru ca bucurie prea 
mare se face in cer §i pe pamant pentru un singur pacatos 
care se pocaie§te. De aceea, Te bucuri acum, Doamne, intra 
indreptarea [conversione] robilor Tai 17 §i inaintea Ta sunt 
ace§tia acum. 

Astfel une§te-ne pe noi cu bucuria sufletelor celor 
credincio§i §i drep^i, cu a Parin^ilor, a Patriarhilor, a 
Profe^ilor, a Apostolilor, a Inva^atorilor, a Evangheli§tilor, a 
Mucenicilor, a Marturisitorilor, a celor ravnitori pentru 
cultul dumnezeiesc, a binefacatorilor, a celor care fac 
milostenie, a celor care impart dupa nevoile celor saraci §i 15 Atunci cand vom adormi, cand vom trece de la viaja de aici la cea ve§nica. 

16 Ce sa injelegem din acest etc. aparut in text? Ca exista un final, un apolis 
arhicunoscut, cu care se incheia aceasta rugaciune? Acest etc. mai apare de inca doua 
ori in edijia de fa{a. In col. 1131, dupa: Sanctificetur nomen Tuum si, prin care, se 
intelege, ca poporul rostea pana la sfarsit rugaciunea Tatal nostru, care era inceputa 
de catre preot si in col. urmatoare, in col. 1 132, la sfarsitul rugaciunii preotului, dupa 
„per quem et cum quo Te decet gloria, honor". Se pare ca ceea ce lipseste in ultima 
citajie este: „acum si pururea si in vecii vecilor", pentru ca poporul raspunde cu 
Amin. Asa s-ar putea explica si aparijia lui etc. in cazul de fa{a: finalul arhicunoscut 
al unui apolis. 

17 Indreptare ca sfintenie, pentru ca e vorba de viaja Sfinjilor, care mereu s-au 
indreptat, s-au intors catre Domnul. 12 cu a tuturor, care stau astazi inaintea Ta intr-o singura 
cantare, la altarul acesta sfant, de aici §i in Ierusalimul ce 
ceresc. 

Cu glas ridicat: §i impreuna cu ace§tia §i pe to^i cei 
care, in multe feluri, au intarit Biserica Ta cea sfanta, care 
este de la o parte §i pana la cealalta a pamantului, §i care au 
pastrat in lini§te §i pace inva^aturile evanghelice §i 
apostolice, prin dumnezeie§tii episcopi [antistites divinos], 
care drept au iconomisit cuvantul adevarului [verbum 
veritatis] §i au inva^at inva^aturile adevaratei evlavii 
[dogmatibus verae religionis]; prin sfin^ii preo^i [sacerdotes 
santos], care au imbra^i§at cuvantul vie^ii §i in mod 
desavar§it 1-au purtat intru iconomisirea Tainelor Tale celor 
cerebri; prin cumpata^ii diaconi [diaconos modestos], care au 
lucrat Tainele Tale, cele curate §i imparate§ti, fara pata; prin 
adevara^ii credincio§i [fideles veros], care s-au ocupat de 
fapte §i lucrari vrednice de numele de crestin; prin corul 
fecioarelor [choreas virginum] §i a celor care s-au oprit de la 
impreunare §i care §i-au mortificat [trupurile], pentru ca sa 
poarte intru madularele lor via^a Unuia Nascut Fiu al Tau. 

§i astfel, invrednice§te-i pe to^i ai Bisericii, ca sa fie o 
singura turma cu cei din acel Ierusalim 18 , impreuna cu 
primii nascu^i din ceruri, pentru ca impreuna cu aceia sa Te 
slavim duhovnice§te, Dumnezeule Tata, §i pe Unul Nascut 
Fiul Tau §i pe Duhul Tau eel Sfant. 

Poporul: Amin. 

Preotul, cu glas scazut: A§adar, ajuta, Doamne, pe cei 
care ajuta Biserica Ta cea sfanta, pe cei care depun 
juraminte [votis], pe cei care dau zeciuiala [decimis], pe cei 
care slujesc §i fac daruri. §i pe to^i cei care se roaga 
impreuna cu noi §i pentru to^i aceia, pentru care ne-ai dat ca 
sa ne rugam, Doamne, Iubitorule de oameni [amator 
hominum]. 

Preotul, cu glas ridicat: A§adar, da vindecare 
desavar§ita [curam perfectam] §i mantuire deplina 
[salutomque plenam], tuturor celor care se ingrijesc de cei 
saraci, celor care se ostenesc pentru a-i hrani pe orfani §i pe 
vaduve §i celor care-i viziteaza pe cei bolnavi §i 
neputincio§i. Rasplate§te-le celor, care de acum umbla in 18 Care este in ceruri, ceresc. 13 cele bune, celor care, cu adevarat, se bucura de cele 
nestricacioase, caci Tu, Doamne, e§ti Cel, Care ai facut 
veacurile si Care dai mare mila si Tie Ti se cuvine cinstea, 
acum si pretutindeni, si Unuia Nascut Fiului Tau. 

Poporul: Amin. 

Preotul, cu glas scazut: Opreste mania impara^ilor, o, 
Imparatul impara^ilor [Rex regum] [si] domoleste furia 
solda^ilor! Razboaiele [bella] si revoltele [seditiones] le 
strica, surpa mandria ereticilor [fastum haereticorum] si 
hotararea judeca^ii Tale sa nu fie impotriva noastra, a celor 
care Te marturisim, ci sa fie peste noi iubirea Ta de oameni 
si intoarce intru mila milostivirea Ta. 

Preotul, cu glas ridicat: Linistea si pace care este la 
Tine, da-o pamantului si tuturor celor care locuiesc pe el. 
Cerceteaza-1 pe el prin bunatatea Ta si prin lucrarea 
milostivirii Tale, prin intocmirea de vanturi bune si linistite, 
prin imbelsugarea roadelor [pamantului] si prin recolte din 
destul si prin mul^imea florilor. 

Fereste-1 pe el de toata mania loviturilor [plagis 
furoris 19 ] si de toate rauta^ile nedrep^ilor vrajmasi [iniquis 
inimicorum], atat duhovnicesti cat si trupesti, si departeaza 
[de la noi] toate patimile cele vatamatoare, pentru ca 
neincetat cantari de slava [hymnos gloriae] sa-Ti cantam Tie 
si Unuia Nascut Fiului Tau. 

Poporul: Amin. 

Preotul, cu glas scazut: La altarul acesta, si in eel mai 
presus de cer, pomeneste-i pe to^i cei care fac binele si pe 
to^i cei care Ti-a placut Tie pe pamant. In primul rand, pe 
cea, cu adevarat, Sfanta Nascatoare de Dumnezeu [Sanctae 
Genitricis Dei], pe [Inainte]vestitorul [nuntii] loan, 
Botezatorul [Baptistae] si Inaintemergatorul [praecursoris], 
pe Petru si pe Pavel si pe toata ceata Apostolilor, impreuna 
cu care este si §tefan [Protomartirul], si mul^imea aceea a 
Mucenicilor, si pe to^i aceia, care inainte de ei, cu ei si dupa 
ei, au placut Tie si i^i plac Tie. 19 A plagilor, a catastrofelor de tot felul ingaduite de Dumnezeu pentru pacatele 
noastre. 14 Preotul, cu glas ridicat: §i in toata vremea, pe to^i cei 
care beau pe acesta 20 , sa-i une§ti pe ei cu cei ale§i §i cu 
casnicii Tai, Cei care por^i neputin^ele noastre [infirmitatem 
nostram], Doamne! 

Une§te-ne pe noi cu cei fericrfi, prin imparta§irea de 
cele dumnezeie§ti 21 , §i prime§te darurile §i rugaciunile 
noastre inaintea tronului impara^iei Tale eel mai presus de 
toate, pentru ca in toate razboaiele §i neputint.ele §i nevoile 
sa avem indrazneala catre Tine. 

Caci, intra-adevar, pacatul nostru §i dreptatea noastra 

99 

nimic nu sunt , inaintea vastita^ii oceanului [de dragoste] §i 
a nesfar§itului milostivirii Tale. 

De aceea, cu o singura inima Te privim, Cei care dai 
fiecaruia rasplatiri pentru faptele lor cele bune si cu to^ii §i 
intr-o singura adorare laudam impara^ia Ta §i a Unuia 
Nascut Fiul Tau. 

Poporul: Amin. 

Preotul, cu glas scazut: Pomene§te, Doamne, pe to^i 
episcopii [omnium episcoporum], inva^atorii [doctorum] §i 
pe mai marii [praesulum] Sfintei Tale Biserici, care, de la 
Apostolul Iacov, episcopul §i martirul §i pana in ziua 
noastra, au placut §i iti plac Tie. 

Preotul, cu glas ridicat: Numara-ne [insere nobis], 
Doamne, intre adevara^ii Tai credincio§i §i intre cei ravnitori 
pentru dreapta credin^a, §i da-ne cura^ia iubirii lor §i nu ne 
pedepsi pe noi, pentru faptele lor cele fara de vina. 

Ci [da-ne ca] sa urmam faptelor lor, pentru ca sa ne 
imparta§im de rasplata acelora §i de cununa biruin^ei, care 
este pregatita unora ca acelora in impara^ia Ta cereasca. §i 
impreuna cu aceia sa-Ti cantam Tie §i sa-Ti aducem slava, 
[impreuna] §i Unuia Nascut Fiul Tau. 

Poporul: Amin. Preotul, cu glas scazut: Pomene§te, Doamne, pe to^i 
ce adormrfi [omnium defunctorum], care au adormit 20 Adica Sangele Domnului. 

21 Adica de Sfanta Euharistie. 22 Inaintea Ta. Nici pacatul nostru nu e atat de mare ca El sa nu ni-1 poata ierta si nici 
dreptatea noastra nu e atat de mare ca sa fie luata in seama de catre Domnul. 15 [decubuerunt] cu nadejdea Ta [spe Tua], intru dreapta 
credint.a [in fide vera]. 

Pe to^i cei inruditi [cu noi] §i pe care i-am pomenit, pe 
parintii, pe fra^ii §i pe invat.atorii no§tri trupe§ti §i 
duhovnice§ti, §i pe cei pentru care s-a adus §i pe cei care au 
adus darul, jertfa aceasta, aceasta sfanta jertfa. 

Preotul, cu glas ridicat: Une§te, Doamne, numele 
tuturor celor care s-au pomenit [acum] intre Sfintii Tai, [§i-i 
fa sa se salasjuiasca] intru fericita odihna a celor care se 
veselesc §i se bucura intru Tine. 

Nu le pomeni lor pacatele lor §i nici nu-Ti aduce 
aminte de nebunia [insipienter] lor. Caci nimeni din cei 
legati de trup [carni alligatus] nu sunt curati [innocens] 
inaintea Ta. 

Fiindca numai Unul a fost vazut pe pamant fara de 
pacat, Iisus Hristos, Unul Nascut Fiul Tau §i e singurul care 
a venit sa faca legamant, prin a carui milostivire §i noi am 
dobandit nadejde. 

Poporul: De aceasta sa ne umplem. 

Preotul, cu glas scazut: Pacatele noastre §i ale celor 
[care au fost] facute cu voie, din §tiin$a sau din ne^tiintl sau 
in taina, slabe§te-le, fii milostiv [cu ei], Doamne, Iubitorule 
de oameni! 

Preotul, cu glas ridicat: §i umple-ne pe noi de 
nesfar§ita pace, care vine de la iubirea Ta de oameni. Pentru 
ca sa stam fara infruntare la dreapta Ta §i cu fatl deplina §i 
credincioasa sa contemplam stralucirea Unuia Nascut Fiul 
Tau, la aratarea Ta cea de-a doua, intru slava, pe cer. 

Pentru ca sa auzim glasul acela, preafericit, care se va 
zice celor fericrfi: binecuvdntaiii Tatdlui Meu, luafi 
mo§tenirea impdrdtiei cere§ti §i pentru ca astfel, cu to^ii, sa 
slavim §i sa laudam numele Tau, caci Tie Ti cuvine toata 
cinstea. 

Poporul: Intotdeauna. 

Preotul: Pace [tuturor!] 23 Nebunia oamenilor mantuiti inseamna pacatele pe care le-au facut si de care au 
fost iertaji de Dumnezeu, pentru ca le-au spovedit si de acestea s-au pocait. 16 Poporul: §i cu duhul tau! 

3. Preotul frdnge pdinea si zice rugdciunea aceasta, 
inainte de Tatdl nostru. 

Preotul: Tatal tuturor si Inceputul eel mai presus de 
toate, Lumina vesnica [Lux eterna] si Izvorul luminii [Fons 
lucis], Care iluminezi toata faptura cea daruita cu ra^iune, al 
Carai glas ridica din pulbere pe cei slabi si din gunoi ridici 
pe cei saraci, Care pe noi, cei care am fost cazu^i [jactatos], 
instraina^i si neputinciosi, ne-ai dat sa fim chema^i casnici si 
fii ai Tai, prin iubitul Tau Fiu, umple-ne pe noi de sfm^enia 
fiilor Tai §i da-ne acele nume, pentru ca nu suntem vrednici 
ca sa ne aratam inaintea Ta. 

Ca sa nu fie infruntata toata slujirea noastra si toate 
faptele noastre, ci intra cuntfia inimii, intra cura^ia 
in^elegerii si cu minte dumnezeiasca, sa putem acum sa Te 
chemam pe Tine, Dumnezeule, Parinte Atot^iitorale, Sfmte 
si Cerescule, si sa-Ti cerem si sa-Ji zicem: Tatal nostru care 
esti in cerari. 

Poporul: Sfm^easca-Se numele Tau [etc.] [si 
urmatoarele, pana la finalul rugaciunii]. 

Preotul: Elibereaza-ne, Doamne, pe noi slujitorii si fiii 
Tai, de toate ispitele cele grele si care ne lupta cu putere, si 
de toate durerile trapului nostra si ale sufletului, pentru ca sa 
nu ne pierdem prin acestea. Pazeste-ne pe noi de eel rau si 
de toata rautatea si de siretlicurile lui cele vatamatoare 
[technis ejus perniciosis], caci Tu esti Imparatul tuturor si 
Tie slava I^i aducem. 

Poporul: Amin. 

Preotul: Pace [tuturor]! 

Poporul: §i cu duhul tau! 

Preotul: [Sa stam] inaintea [Domnului]! 

Poporul: Inaintea Ta, Doamne! 17 Preotul: Cauta, Doamne, spre poporul Tau eel 
credincios, caci inaintea Ta ne plecam §i a§teptam darul Tau 
§i privim spre darul Sfintelor Taine ale Unuia Nascut Fiul 
Tau, Dumnezeule Tata! 

Nu lua de la noi harul Tau §i nu ne scoate pe noi de la 
slujirea Ta §i de la participarea la Sfintele Tale Taine, ci ne 
pregate§te pe noi, ca intru curate §i fara pata, sa ne 
invrednicim de acest ospat, [convivio] 24 . 

Pentru ca, fara con^tiintl ru§inata [conscientia 
inculpata], sa ne bucuram intotdeauna [semper fruamur] de 
scumpul Sau Trup §i Sange [Corpore et Sanguine Ejus 
pretioso] §i intru viat.a ve§nica si fara de sfar§it sa ne 
odihnim intru odihna cea duhovniceasca §i sa fim parta§i 
ospajului Tau imparatesc, pentru ca sa Iti aducem Tie slava 
§i lauda. 

Poporul: Amin. 

Preotul: Pace [tuturor]! 

Poporul: §i cu duhul tau! 

Preotul: Harul Domnului sa fie [etc.] [peste voi]. . . 

Poporul: §i cu duhul tau. 

Diaconul: Sa fim cu frica! 

Preotul: Sfintele Sfintilor [Sancta Sanctis] 

Poporul: Un singur Parinte sfant 

Diaconul: Sa stam cu evlavie [Sterna decenter] ! 24 §i iata sensul autentic al lui a fi convivial cu cineva! Convivialitea eclesiala e cu 
mult mai mult decat convivialitatea ocazionata de §ederea impreuna la masa. Pentru 
ca numai participarea tuturor la aceea§i Liturghie §i imparta§irea din acela§i potir a 
multora ne face sa fim impreuna in aceea§i viaja, in aceea§i bucurie, in aceea§i 
nadejde. Pentru ca sa fim convivi trebuie sa avem aceea§i credinja, aceea§i iubire §i 
sa ne imparta§im cu totii din Sfintele §i de viaja facatoarele Taine, pentru ca aceea§i 
credin^a, dragoste §i imparta§ire sa ne lege intr-o comuniune autentica, profunda, 
abisala. 

25 Adevarata decenja este o virtute dumnezeiasca §i nu o manifestare politicoasa, 
scoasa din contextul unei vieji religioase. Un om manierat nu este, in mod neaparat, 
un om decent / evlavios, ci evlavia sau decenja reprezinta starea noastra in fa{a lui 
Dumnezeu, cum ne simjim noi cand §tim ca suntem cine suntem §i ca stam in fa{a 
Celui Preasfant, incomparabil de sfant. 18 Poporul: Inaintea Ta. 

Preotul: Tie I^i aducem multumire 26 , Doamne, §i I^i 
multumim din suflet, pentru ca am cunoscut bunatatea Ta, 
caci dintru nefiinfa [ex nihilo] ne-ai adus pe noi §i ne-ai facut 
ceea ce suntem, §i ne-ai facut casnici §i fii ai Tai prin 
Sfmtele Tale Taine. 

§i Taina aceasta evlavioasa ne-ai poruncit-o noua, 
pentru ca acestei mese duhovnice§ti noi sa ne invrednicim. 
Pastreaza in noi, Doamne, darul Dumnezeie§tilor Tale Taine 
[depositum Mysteriorum Tuorum Divinorum] §i fa-ne sa 
mergem intru asemanarea vie^ii ingere§ti, pentru ca sa avem 
viata §i sa ne desavar§im inaintea Ta. Sa nu ne despar^i pe 
noi de Sfhrfii Tai, ci da-ne noua sa savar§im in mod 
desavarsTt voia Ta cea mare sT desavar§ita, pentru ca sa fim 
pregati^i de descoperirea deplinata^ii aceleia ultime §i sa 
stam inaintea mare^iei Tale §i, dupa dreptate, sa ne facem 
parta§i bucuriei impara^iei Tale, prin harul, mila §i iubirea de 
oameni ale Unuia Nascut Fiul Tau, prin Care sT cu Care Ti 
se cuvine slava, cinstea, [etc.] [ §i inchinaciunea, impreuna §i 
cu Duhul Sfant, acum §i pururea §i in vecii vecilor]. 

Poporul: Amin. 

Preotul: Pace [tuturor]! 

Poporul: §i cu duhul tau! 

Diaconul: Dupa [aceasta]. 

Poporul: Inaintea Ta, Doamne! 

Preotul: Hristoase, Imparate al slavei §i Parinte care ai 
facut veacurile, Jertfa cea sfanta, Arhiereule ceresc, Mielul 
lui Dumnezeu, Care ridici pacatul lumii [peccatum mundi], 
iarta pacatele poporului Tau §i nu-1 lasa ca sa fie stapanit de 
nebunie [insipientias]. 

Pastreaza-ne pe noi prin comuniunea Sfintelor Tale 
Taine. [Departeaza de la noi] tot pacatul, fie cu cuvantul sau 26 Se pare ca inainte de aceasta rugaciune se imparta§ea intreaga Biserica, pentru ca 
aceasta e o rugaciune de multumire pentru primirea Sfintelor Taine. 19 cu gandul sau cu lucrul, pentru ca sa ne bucuram de 
intimitatea casei Tale. 

Nu te departa de la fa^a noastra, ci paze§te-ne trupul 
nostru prin Trupul Tau §i reinnoie§te sufletul nostru prin 
Sfmtele Tale Taine §i binecuvantarea Ta, Doamne, sa fie in 
tot omul nostru dinauntru §i din afara, pentru ca sa Te 
slave§ti in noi §i intre noi §i de-a dreapta Ta sa ne a§ezi pe 
noi §i sa avem binecuvantarea Tatalui Tau §i a Preasfantului 
Tau Duh. 

Poporul: Amin. 

Diaconul: Binecuvantat e§ti Doamne! 20 Sfdntul Ierarh Atanasie eel Mare Despre Sfintele carfi 27 Se cuvine, a§adar, §i, pe buna dreptate, ca pe eretici sa 
ni-i aducem aminte ca pe ni§te mor^i, care sunt in jurul 
nostra, pentru ca avem pentra mantuirea noastra Carole 
dumnezeie§ti. 

§i, ma tern ca nu cumva, dupa cum a scris Pavel 
corintenilor, nu pu^ini dintre cei mulfi, din cauza simplita^ii 
si a ne§tiint.ei, sa se mire de ticalo§ia oamenilor §i, ramanand 
in aceasta postura, sa fie condu§i de ceilarfi, care se numesc 
pe ei in§i§i tainuitori, unii care insula prin omonimia 
existenta in adevaratele Scripturi. 

Caci ace§tia ii cheama §i ii asculta, daca exista ceva ce 
ii nelini§te§te, referitor la toate §i de aceea eu m-am gandit 
sa l\\ scriu din aceasta cauza, despre necesitatea §i folosul 
celor biserice§ti. 

§i, mai degraba, la acestea ma gandisem, sa ma fac 

no 

folositor §i sa introduc in suferint.a mea chipul 
Evanghelistului Luca, zicand §i aceasta: cu adevarat, ca cei, 
care §i-au pastrat stapanirea de sine, au cunoa§terea 29 celor 

O A 

ascunse §i amestecarile acelea cu car^ile insuflate de Duhul 
Sfant 31 . 

§i acest lucra ne impline§te, dupa cum §i predaniile 
Parin^ilor, ale celor, care au fost martori oculari de la inceput 
§i ajutoral pe care ni-1 face cuvantul lor - lucra trait §i de 
unul ca mine - a dat pentru fratii, care ^in de noi §i sunt inca 
invat.acei, o §i mai mare ocazie, de a fi expu§i rigorilor legii 
§i ale Predaniei. 30 27 Traducerea de fa^a, din limba greaca veche, s-a facut cf. Sfantul Atanasie eel Mare, 
Epistula Festalis XXXIX, TLG 014. 71. 4t. - 015. 76. 9t. 

28 Altera. 
Literal era vorba, despre vorbirea celor ascunse, de to: ^eyou-cva airoKpuctxx. 
Cei, care nu mai sunt biruiti de pacat, cunosc cele de taina ale Sfintei Scripturi. 

Curajia e cheia de intelegere a Sfintei Scripturi. 

31 In ceea ce prive§te pe uii;ai., acesta are, in primul rand, conota{ii sexuale §i a§a e §i 
folosit in alte contexte. Dar aici amestecarea, unirea cu carjile Sfintei Scripturi e 
unirea cu Sfantul Duh din ele, cu intelesurile luminoase, dumnezeie§ti ale ei. Nu e 
vorba de o intelegere a lor de la distanfa, ci de o unire intima cu ele, de o unire 
adanca cu acele intelegeri, care ne ating persoana noastra in mod adanc, fiintial. 21 Pentru ca a fi credincios e - ca §i pentru tine - a avea 
dumnezeiasca Scriptura, cu scopul ca fiecare sa treaca peste 
cele de jos ale pacatelor 32 , pentru a fi curat §i a se bucura 
deplin, iara§i, de cele pe care noi le-am reamintit. 

De aceea, in Testamentul eel vechi, numarul cartilor 
este de douazeci §i doua, §i aceasta insa, dupa cum §tim, e in 
acord §i cu invat.aturile, pe care evreii le-au mo§tenit, insa §i 
succesiunea §i numele lor sunt asemanatoare cu ale acelora: 
prima este Geneza, a doua Exodul, a treia Leviticul, §i dupa 
aceea e Numerii §i apoi Deuteronomul. 

§i urmatoarele sunt ale lui Iisus al lui Navi §i ale 
Judecdtorilor, §i dupa ele aceea a lui Rut. §i apoi urmeaza 
patru cdrfi ale Regilor. §i acelea sunt prima §i a doua, ca 
ni§te carti, care vin la rand, apoi a treia §i a patra urmeaza in 
acela§i fel pe primele. 

Dupa care vin cartea intdia §i a doua a 
Paralipomenelor, la fel, in car^i, care urmeaza una dupa alta. 
Apoi cartea / a lui Ezdra §i a doua . La fel, urmeaza 
acesteia iar dupa aceasta e cartea Psalmilor. 

§i urmeaza Paremiile (adica Pildele lui Solomon n.n.) 
§i Ecclesiastul §i Cdntarea Cdntdrilor. 

Dupa acestea este §i Iov §i apoi Profefii, urmand cei 
12 Prooroci, cu car^ile lor, una dupa alta §i, mai intai, Isaia, 
Ieremia §i, impreuna cu ei, a lui Baruh , Pldngerile §i 

-J c 

Epistola . §i, dupa aceea, a lui Iezechiel §i Daniel. 

Acestea sunt in intregime car^ile, care se cuprind in 
Vechiul Testament. 

Iar despre Noul Testament inca, nu am inceput sa 
zicem. Caci aici sunt acestea: patru Evanghelii, adica cele 
dupa Matei, dupa Marcu, dupa Luca §i dupa loan. 

§i dupa aceea urmeaza acestea, adica Faptele 
Apostolilor §i Epistolele catolice, numite §i cele 7 ale 
Apostolilor, adica: una a lui Iacov §i doua ale lui Petru, apoi 
trei ale lui loan §i dupa aceea una a lui Iuda. 32 Literal: ale abaterilor, ale hoinarelilor. 33 Pentru noi e Cartea lui Neemia, care insa poarta numele §i de Cartea a doua a lui 
Ezdra. 

34 E interesant ca pentru noi, Cartea lui Baruh e considerate intre carjile necanonice. 

35 Ale lui Ieremia. §i aici e interesant, ca Pldngerile lui Ieremia le consideram astazi 
canonice, pe cand, Epistola lui Ieremia, face parte dintre cele 14 necanonice redate 
in ed. BOR 1988 aBibliei romdnesti. 

Care sunt asezate, era literal. 22 Dupa aceea Pavel Apostolul are 14 epistole §i §irul 
scrierilor sale e acesta: prima e catre Romani, apoi are doua 
catre Corinteni §i dupa aceea catre Galateni. 

§i urmeaza apoi, cea catre Efeseni, apoi catre Filipeni 
§i catre Coloseni §i, dupa aceea, doua catre Tesaloniceni §i 
catre Evrei. 

§i, cu trimiteri directe, avem pe cele doua catre 
Timotei, una catre Tit §i, in cele din urma, una catre 

-in 

Filimon, §i apoi Apocalipsa lui loan . 

Acestea sunt izvoarele mantuirii 38 , a§a incat, eel, care 
a fost insetat sa se poata imbel§uga, din destul, prin acele 
cuvinte. 

Numai in acestea e bunavestirea invat.aturilor evlaviei. 
§i pe nici una dintre acestea sa nu o aruncati §i nici din 
acelea ce va fac liberi! §i despre acestea Domnul a zis 
saducheilor: „Va in§elati, ne§tiind Scripturile §i nici puterea 
acelora", dupa cum §i acelor evrei, care refuzau sa-L asculte 
le-a zis: „Cercetati Scripturile, caci acelea sunt care 
marturisesc despre Mine". 

§i, intr-adevar, din aceasta cauza, cu precizie 39 multa 
s-au stabilit, pe langa acestea, §i acele carfi necesare. Caci 
sunt §i alte carti, in afara de acelea, care nu sunt canonice, 
dar sunt bine scrise 40 §i, pe care, Parintii le-au cunoscut 
drept unele, care sunt foarte apropiate acelora §i pe unele, 
care sunt de dorit, a§ezandu-le §i pe ele ca scrieri ale 
evlaviei, §i anume: Inielepciunea lui Solomon §i 
Inielepciunea lui Sirah §i Estera, §i Iudita, §i Tobit §i 
Didahia, numita a Apostolilor §i Pdstorul . 37 Ordinea carjilor Vechiului §i ale Noului Testament, dupa cum se poate vedea, 
difera cu mult, fa{a de cea pe care o avem astazi. Pentru Sfantul Atanasie, Apocalipsa 
facea parte din canonul noutestamentar §i, ca atare, el vorbe§te de toate cele 27 de 
carji ale Noului Testament, neindoindu-se ca Epistola catre Evrei e a Sfantului 
Pavel. 

Nu da numele celor doisprezece Sfinji Prooroci vechitestamentari, nu aminte§te 
nimic de Cartea Esterei, dar include cartea Sfantului Baruh intre cele canonice. 
Cartea e a Sfantului Iov, dupa Sfantul Atanasie iar Sfantul Pavel e situat dupa 
Epistolele catolice §i inainte de Apocalipsa, de§i, astazi, epistolele sale urmeaza 
imediat dupa Faptele Sfin{ilor Apostoli. 

38 Sfanta Scriptura, in intregime §i fiecare carte a ei, in parte, sunt izvor sau izvoare 
ale mantuirii, din care invajam, pe cele care ne sfinjesc viaja. Izvorul de apa vie al 
Sfantului Duh izvora§te din acestea §i trebuie sa-1 cautam aici cu inima curata, 
curajita de erezie §i de pacat. 

39 Literal: cu acrivie. 

40 In ceea ce prive§te adevarul lor ele sunt corecte. 

41 E vorba de Pdstorul Sfantului Herma. Observam aici, cum Sfantul Atanasie 
include intre cdrfile bune de citit, atat carji canonice, ca Estera, necanonice 
vechitestamentare, dar §i creajii ale epocii noutestamentare, ca Didahia §i Pdstorul. 23 §i, la fel iubindu-le, atat pe cele care sunt canonice, 
cat §i pe cele care sunt bune de citit, nicaieri sa nu se 
gandeasca §i sa nu se aminteasca apocrifele, dupa cum §i 
cariile eretice, ci numai scrierile in care se ca^tiga acestea, 
adica se da libertatea §i toate darurile acelui timp 42 , dupa 
cum punerea inainte din vechime, da ocazia de a avea 
departare de toate cele, care ating 43 pe cele ale cura^iei. 42 In care au fost scrise. 43 Cu sens negativ aici: de a strica, de a altera credin^a §i cura^ia vietii. 24 Epistola cdtre [Sfdntul] Ammonie Monahul 44 Toata frumuse^ea §i curatia sunt creatia lui Dumnezeu, 
caci nimic, care sa fie corupt §i necurat nu a creat 
Dumnezeu, dupa cuvantul: „caci Hristos este jertfa, intru 
miros de buna mireasma duhovniceasca, pentru mantuirea 
noastra", dupa cum spune Apostolul. 

§i, din aceasta cauza, diversele §i nenumaratele sage^i 
ale Satanei §i ne^tikrfele in cunoa§tere te pregatesc pentru a 
fi agitat, stanjenindu-te astfel lucrurile facute de catre frati 
iar acelora impra§tiindu-le gandurile, spre cele nefolositoare 
§i spurcate. 

Dar tu poarta-le u§or pe acestea §i planul eel rau 45 se 
va departa de la noi, cu ajutorul harului dumnezeiesc, care 
ne mantuie§te pe noi §i care ne va da o cunoa§tere mult mai 

- 46 

curata a acestor ^epu§e josnice . 

„Dar toate sunt curate pentru cei curati, caci toate 
necuratiile con^tiint.a le arata de la sine". §i ma minunez de 
sofismele 47 diavolului, caci prin ispitele §i ranile rele pe care 
le face, gandurile sunt conduse in taina spre a face 
presupuneri, care par sa fie ale cura^iei, dar sunt in^elese, 
mai apoi, ca o intrare in rau §i ca un examen. 

Caci aici am aratat mai intai, nefericirile adevaratei 
asceze §i mantuitoarea vie^uire §i slava celor care se 
stapanesc pe ei intru toate. Caci ace§tia, care i§i mi§ca 
voint.a, fara ca sa fie purtati cu ceva de cele care sunt 
folositoare vie^ii, ies din starea de a fi cautatori ai lucrurilor 
trecatoare §i proste§ti, pe care se cuvine sa le respinga. 

Fiindca ce imi ve^i spune despre cei, care sunt iubitori 
de Dumnezeu §i evlavio§i, care au fiint.a lor curatita de pacat 
§i care sunt afara de orice invinuire? Caci cei care s-au facut 44 Traducerea de fa^a, din limba greaca veche, s-a facut, cf. Epistula ad Amun, TLG, 
013. 63. It. - 014. 71. 4 t. E vorba despre Sfantul Amonie din pustiul Egiptului. 

45 Al Satanei. 

46 Ispitele sunt momentele de solicitare satanica din care invatam, cum sa ne alipim 
inima numai de Dumnezeu. De§i suntem atra§i spre josnicii, injelegem ca voia lui 
Dumnezeu nu are nimic de-a face cu pacatul §i ca singurul nostru dusman este 
cedar ea infafa ispitei. 

47 In greaca e to oo<\>io\ia §i se refera la vicleniile, la gandurile false dar prezentate 
noua ca bune de catre demoni. Cand suntem sofisti suntem ni§te oameni, care vrem 
sa tulburam minjile oamenilor, dar nu le daruim nimic concret. Observam cu multa 
incantare calitajile ample ale limbii grece§ti in a exprima o realitate. Nuanjele sunt 
foarte multe §i, adesea, surprinzatoare. 25 pe ei m§i§i de batjocura §i prin toate au devenit ca ni§te miei 
care pleaca departe, du§i de mirosul lor §i de gurile care 
cauta peste tot in jurul lor, iata ca acum, toate pe care le-am 
avut §i am spus ca sunt multe, acestea pantecele noastre le 
judeca §i de asemenea §i via^a mea, pentru vie^uirea mea 
plinade cele rele 48 . 

Insa tu, „care faptele mainilor tale te-au facut om 
credincios la Dumnezeu", dupa cum spune dumnezeiasca 
Scriptura, cum sa nu fii in stare de curatia voin^ei prin fapte, 
care sunt cunoscute de tine de la sine? 

Iar noi, care „ne-am facut neamul lui Dumnezeu", 
dupa dumnezeiescul Apostol, nu lucram pentru a ne face pe 
noi inline fara de pacat? Dar nu putem face acestea de unii 
singuri! Caci mirosul urat al lucrarii pacatului, care este 
impregnat in firea noastra, e eel, care se ridica sa judece 
voint.a noastra cea rea. Fiindca firea, cautandu-§i implinirea 
in alta parte, ca sa ajunga la cele dintai 49 , trebuie sa sufere 
toate acestea. 

Dar fiindca am vorbit impotriva despre voint.a 
singura 50 , cu cuvinte drepte, e mult mai bine, ca despre ceea 
ce facem impreuna cu Dumnezeu, astfel sa le purtam, adica 
conform cu Evanghelia. 

Caci aceasta „nu locuie§te in oamenii necurati, fiindca 
stau departe de ea", fapt pentru care e necesar, ca toate 
aceste absurdity, sa nu cumva sa le cautam, ca acestea sa ne 
convinga pana la urma . 48 Dar ideea, care transpare din ultima parte a acestei fraze spune ceva §i mai mult, ca 
eu am stat in rele, am avut o stare in care mi-am cautat „lini§tea" in rele. Nu numai 
ca am trait rau dar m-am §i bucurat de rau. Pentru Sfantul Atanasie, vietuirea in pacat 
nu e o viejuire fara sa stii sau fara. sa vrei. Raul nu se traie§te incon§tient. Raul se 
face cu con§tien{a, chiar daca con§tien{a raului e foarte redusa. 
9 La firea curajita de Sfantul Botez. 

50 Vointa autonoma, care exclude pe Dumnezeu sau pe aproapele. 

51 Daca cautam sa cunoa§tem pacatul, demonii ne conving pana la urma, ca el e ceva 
bun. §i cei care au crezut, in putinatatea lor de minte, ca pot pacatui dar sunt aceea§i 
de mai inainte, s-au in§elat amarnic, pentru ca pacatul a inceput sa locuiasca in ei cu 
putere, pricinuindu-le mari dureri suflete§ti §i trupe§ti. 

Sfanta Evanghelie nu locuie§te in cei necuraji, pentru ca puterea ei, Sfantul Duh, nu 
poate locui in mijlocul necurajiei inimii. Poji citi Sfintele Evanghelii, mulji o fac, 
chiar daca nu sunt de-ai no§tri, dar ei raman la un nivel periferic al injelegerii, caci 
intelegerea e data de Sfantul Duh, care intra in om numai datorita credinjei lui drepte 
§i a viefii lui sfinte. 

Nu Dumnezeu ne ascunde injelepciunea, ci noi nu ne curajim inima, pentru a o primi 
intreaga, din iradierea prea iubitoare a lui Dumnezeu. 26 Fiindca mai intai, cele scrise nu sunt pentru ne§tiinta. 
mea proprie, pentru §ubrezenia mea , cea care este foarte 
violenta? Sau pentru eel, care are cuvantul dumnezeiesc? 

Caci cine, din nou, face unele la fel [cu acestea n.n.], 
prin intermediul mancarurilor, acela nu dezleaga nebunia 
aceea sau, mai degraba, aceasta dubla in§elare, caci s-a zis: 
„nu locuie§te in oamenii necurati, fiindca stau departe"? 
Caci apoi, pentru ce a continuat §i a zis mai departe: „cu 
inima"? 

Pentru ca, aici este vorba de bogatiile cele rele ale 
gandurilor pacatoase §i de celelalte cautari pacatoase. §i 
impreuna cu acela§i Apostol, de ce ne invata, zicand: 
„Mancarea nu ne face vrednici de Dumnezeu"? 

Caci ceea ce s-a zis aici este binecuvantat astazi, 
fiindca firea ce ne judeca pe noi nu ne administreaza §i 
pedeapsa 53 . Dar, poate, ca prin pedeapsa vindecatoare, ca §i 
din aceste doua dureri, sa te faca sa scapi, mai presus de 
acele aparari ale pacatului 54 . Caci vie^ii zguduite i se aduc 
poduri de scapare, in fiecare dintre membrele noastre, ca 
unii ce ne hranim in doua moduri, in cele din urma. 

Fiindca oaia i§i indreapta capul peste tot, intr-un mod 
precis 55 sj aidoma i§i indreapta §i capul spre apa §i stomacul 
strange, deopotriva, cele doua feluri de hrana. La fel se 
intampla §i aici cu ceea ce rezulta din acestea doua. 

Caci, o, Parinte iubitor de Dumnezeu, cum este acum 
pacatul, in fa^a lui Dumnezeu, pe care 1-a plasmuit via^a 
celor, care voiesc sa se conduca de unii singuri §i care fac 
membrele lor sa aiba doua intrebuin^ari ? 

Fiindca nu trebuie sa te pregate§ti mai inainte pentru 
pacatele vrajma§e, dupa cum s-a zis? Nu cumva nu este un 2 Literal: instabilitatea mea, starea mea de cochetare atat cu virtutea, cat §i cu 
pacatul. 

53 Adica, chiar daca firea §i con§tiin{a noastra ne mustra, nu suntem pedepsiji 
imediat. Ci glasul fiinjei bolnave de pacat cere vindecarea, cere ie§irea din starea de 
boala, pe care a adus-o pacatul. 

54 Pe care noi le facem dupa ce pacatuim. 

55 Spre smocul de iarba. 

56 Initial era vorba de o intretaiere de drumuri sau de doua ie§iri. Cei care lucreaza in 
trupurile lor §i binele §i raul intrebuin{eaza, in mod schizoid, propriul lor trup. Firea 
umana e facuta sa aleaga binele, pentru ca a fost facuta buna de Dumnezeu, care e 
Binele absolut. Tocmai de aceea spune Sfantul Atanasie, ca o a doua intrebuintare a 
trupului, spre rau, nu e proprie omului, ci e o urmare a pervertirii firi noastre prin 
pacate. Astfel nu avem doua ie§iri (SiexoSoui;) axiologice, atat spre bine, cat §i spre 
rau, ci numai spre bine. 27 pacat sa nu ne foloseasca adevarul, daca lucrarea facuta de 57< Creator are doua func^ii in om ? 

Pentru aceste intrebari, acestea le raspundem, 
zicandu-le: De ce pune^i astfel de intrebari? 58 Caci in lege s- 
a zis - §i pe acestea Dumnezeu le-a permis - : „Cre§te-ti, va 
zic, §i inmul^iti-va §i umple^i pamantul" (Fac. 1, 28). 

§i pe acestea §i Apostolul le inva^a, zicand: „Cinstita 
este nunta §i patul nespurcat". Caci sunt doua moduri de 
vietuire 59 . Ce secret §i adulter, a§adar, a fost eel, care s-a 
poruncit aici? 

Dupa cum, la fel, §i din via^a lor, despre cealalta cale, 
nu se va cunoa§te §i nu se va descoperi cele doua moduri de 
credere? 60 . Caci, care glas poate spune „sa nu exista^i", in 
afara de faptul, cand luptatorii sunt uci§i in lupta §i dupa 
lege §i primind lauda dupa vrednicia lor? 61 

Acest lucru este dupa adevar §i cu multe cinstiri de la 
acei luptatori, care sunt stapani, dupa vrednicie 62 , de la 
stalpii aceia cu batrane^i stapanitoare §i afara de orice teama 

63 

Caci unul ca acesta, dupa ce face acest lucru, nu mai 
poate fi ca cei de sub timp, pentru ca merge spre via^a 
ve§nica §i spre impreuna existentl a sa [cu Sfnuii]. Iar de 
cuvantul aceluia §i de acesta sa ne alipim. 

„Fericit este eel, care in tineretea sa, poarta jugul 
eliberarii de firea sa, pentru a se face sarac cu duhul" 64 . 

Caci acestea au fost scrise impotriva placerii, „a celor 
desfranati §i a adulterinilor" de catre Apostol, ca sa fie o 
pedeapsa a lor. Caci doua sunt caile de urmat in viat.a in 
legatura cu acestea: una, a§adar, fiind mai aproape de calea 37 Adica 1-a creat cu trup §i suflet §i, in definitiv, cu doua moduri de percepere a 
realitatii, de experiere a adevarului dumnezeiesc §i a realitajilor existen^iale. 

58 Literal: de ce folosiji astfel de cuvinte? 

59 Adica viaja de familie §i viaja monastica. 

60 Cre§terea de aici indica dezvoltarea spirituals a celor care traiesc cununaji religios 
$i a celor, care au depus voturile monahale. Comparand cele doua vieti, dar, mai ales, 
repere reale din cele doua vieti, din cele doua moduri de vietuire, vom observa cum 
s-au desavar§it fiecare in parte. 

61 Se refera la mucenicie. 

62 „Stapanii dupa vrednicie" sunt cei, care isi stapanesc trupul si sufletul, adica sunt 
stapani peste patimi. E§ti prinj, e§ti §ef al vietii tale, daca hi sfin{e§ti viaja. §i 
vrednica e tot una cu lipsa de lupta din partea patimilor, cu inima curata. 

63 Dumnezeie§tii Paring sunt cei care lauda pe cei care se sfin{esc prin mucenicie. 
Vrednicia muceniciei e dupa adevarul lui Dumnezeu §i de aceea e mult laudata de 
catre cei Sfinji. Dupa cum observam, Sfantul Atanasie nume§te sfinjenia, 
desavar§irea: o stare peste care e§ti stapan §i in care traie§ti fara teama caderii. 

64 Literal: copil sarac. A te na§te ca un copil sarac de patimi, prin asceza, inseamna a 
te simplifica, a{i sfinji via^a. 28 de mijloc §i care e mai saraca, de casatorie vorbesc, iar a 
doua, de via^a ingereasca §i netrecatoare, adica/ec/on'a. 

Cad, daca cineva este lumesc, acesta este casatorit, 
caci a§a §i-a ales sa fie, dar neavand prin aceasta niciun 
motiv de a fi bolnav 65 . Cu atat mai mult prin via^a cea plina 
de daruri dumnezeie§ti nu poate sa ia vreo boala, ci ia, cele 
pe care le poate face, §i anume: „un rod de treizeci". 

Fiindca §i eel care e Sfant, dupa cum §i Puterile cele 
mai presus de ceruri, daca si acrivia celor dintai §i cele doua 
extreme ale caii el le va trece, de asemenea va avea §i 
harisme mult mai pline de minunare. Fiindca plinatatea 
roadelor este o suta, dupa cele care se fac de catre fiecare. 

Iar de necura^ia de aici §i de disputele rele te-ai 
departat pe tine insu^i §i cu ajutorul car^ilor Sfinte te-ai 
dezrobit de cele vechi 66 . Dar a confirma acestea, o, Parinte, 
inseamna a fi ca acelea insa§i, de§i suntem sub ele. 

Caci in cuvintele apostole§ti, in Evangheliile 
inva^atoare de suflet, impreuna suntem sfaturfi, ca de altfel §i 
in Psalmi, sa zicem: „Inviaza-ma dupa cuvantul Tau". 

§i cuvantul acesta, a§adar, §i adorarea Lui se face de 
catre inimi curate. Caci acela vede lucrurile ca §i acel 
Proroc, care in ale sale cuvinte zicea: „Inima curata zide§te 
intru mine, Dumnezeule" (Ps. 50, 11). Adica: nu ma lasa in 
tulburarile gandurile celor rele. 

Caci iara§i zice David: „§i duh stapanitor oranduie§te 
intru mine" (Ps. 50, 11). Adica: ca nu cumva gandurile mele 
sa ajunga de nestapanit, ci puterea mea o intare§te, prin 
lucrarea Ta, asemenea unei funda^ii bine intarite. 

Dar acesta insa, care este §i omul care poate da sfaturi, 
spune cuvintele adevarului cu multa convingere, catre acela 
care a intarziat : „voi cunoa§te calcarile tale de porunca din 
calea ta". §i avand curajul, care vine de la Dumnezeu, 
acestuia tu ii vei spune relele sale luandu-1 deoparte §i 
atingand adevarul cu aten^ie: „§i nedrepta^ile asupra ta se vor 
intoarce". 65 Casatoria nu e o opreli§te pentru sfintenie. Au fost §i vor fi §i Sfinti casatorifi, 
pentru ca ceea ce conteaza e dorinja neintrerupta pentru Dumnezeu §i fapta buna. 

66 Nu numai necurafia fizica §i sufleteasca trebuie eradicate, ci §i disputele pentru 
cele trecatoare, care sunt o urmare a pacatelor. Insa numai prin dreapta invatatura 
dumnezeiasca pofi ie§i din bezna patimilor. Nici asceza fara invajatura dreapta, dar 
nici invajatura dreapta fara asceza. De fapt, luptandu-te cu patimile injelegi carfile 
Sfinte §i injelegand cardie Sfinte, capeti noi puteri pentru faptele bune. Te lupti §i 
intelegi, injelegi §i te lupti pentru curatirea ta de patimi. 29 Astfel sa se faca acela, a§adar, fa^a de cei care 
vietuiesc rau, facandu-se unul, care se nevoie§te sa ii invete 
pe ei, ca prin inima buna, sa le spulbere indoielile avute de 
ei, prin „duhul stapanitor" pe care il are §i sa ii faca sa fie 
intari^i. 

§i astfel, cu siguran^a, ca adevaral se va putea 
cunoa§te, §i il vom avea pe acela cu totul §i nemi§cat, in 
Hristos Iisus Domnul nostra, cu slava Tatalui §i impreuna cu 
stapanirea Duhului Sfant, in vecii vecilor. Amin. 30 Pentru ce a fast numit Melhisedec, fara tatd, 
fard mama si fara genealogie? 67 Istoria lui Melhisedec 

In timpul acela a trait o imparateasa numita Salim, 
dupa al carei nume s-a numit §i ora§ul ei de re^edintl. 
Aceasta a nascut pe Salaad §i Salaad a nascut pe Melhi. §i 
Melhi a avut o fata al carei nume era ca al acelei imparatese 
§i anume Salim. 

§i acesteia i s-au nascut doi fii: unul se numea Melhi 
iar celalalt Melhisedec. Iar tatal lor se numea Ellin §i fusese 
lasat 68 drept jertfa, dupa cele care erau legiferate idolilor. 

Insa, in acel timp, tocmai cand trebuia sa se jertfeasca 
idolilor, s-au adunat norii pe cer. §i acela era menit sa fie 
jertfit de 12 oameni, care a§teptau acest lucru. §i a zis Melhi 
regelui aceluia, despre fiul sau Melhisedec: 

„Ia impreuna cu tine din copiii care iti sunt robi §i du- 
te la turma vitelor §i prinde-mi 7 vi^ei, ca sa jertfim zeilor. 
Dar dintre ei sa nu fie Melhisedec, caci gandesc, ca har 
dumnezeiesc a cazut peste el pentru aceasta cale §i acesta 
indreapta ochii lui catre cer, spre privirea soarelui. §i pune-1 
pe acesta sa §tie despre luna §i despre stele. §i, in sinea lui sa 
apara ganduri ca acestea: < Daca Cineva a facut cerul, 
pamantul, marea §i stelele, Aceluia I se cuvine a I se aduce 
jertfa, din cele facute de El >. 

Caci pentru mine e de la sine in^eles 69 , ca sunt facute 
semnele cerului, pentru ca Ziditorul lor, deasupra acelora Se 
odihne§te 70 . 67 Traducerea de fa^a, din limba greaca veche, s-a facut, cf. PG 28, col. 525-529, 
apud. TLG, #074 28.525. It. - #075 28. 533. 5t. 

68 Literal: abandonat, lasat fara niciun ajutor din partea cuiva. Se exprima aici situajia 
acelui om, care fusese ales sa fie sacrificat zeilor §i a carui situate nu putea fi 
schimbata de nimic §i de nimeni. Lupta cu inexorabilul din lume pagana, cu acel 
implacabil artificial, dictat de traditiile pagane. 

69 Este evident, este mai mult decat sigur. 

70 Dumnezeu I§i are laca§ul mai presus de orice create a Sa. Dumnezeu e cu totul 
altceva decat creajia Sa. Acesta deducea existenja lui Dumnezeu tocmai din aceea, ca 
El nu poate fi gasit nicaieri, pentru ca depa§e§te toate §i umple toate. Dumnezeu 
transcende universul creat. §i tocmai, pentru ca El nu poate fi gasit undeva, acesta 
deduce ca e mai presus de toate. Daca ar fi fost din lume, imanent, bineinjeles ca nu 
putea sa transceanda lumea §i sa fie creatorul ei. Dar, pentru ca Dumnezeu e mai 
presus de tot ce exista, atunci El e Ziditorul lumii, Creatorul §i Oranduitorul ei. 31 §i Acesta este fara spurcaciune 71 , nevazut, nemuritor, 
singurul Dumnezeu, Care exista in cer si pe pamant, Cel 
care e cunoscatorul blasfemiilor din inimi. 

Acesta este adevaratul Dumnezeu! Lui I se cuvine a I 
Se darui jertfa. Eu nu ma indepartez de tatal meu si gandesc 
ca si el. In acelasi fel o sa ma auzi si pe mine vorbind. 

Dar nu ucide pe Melhisedec, nici nu-1 lepada. Caci 
iata, aceluia, tatal sau ii zice: „Unde sunt vi^eii?". §i 
Melhisedec zice aceluia: „Nu mania tata pe rege, dar 
asculta-ma!". Zi-i lui: „Ce ai a zice, zi in cuvinte purine!". 

Caci Melhisedec zice: „Iata darul pe care noi 1-am 
adus, sa nu-1 dam pe acesta acelor zei in care crede^i; caci 
aceia nu mi se par a fi zei. 

Ci, mai degraba, sa aducem jertfa Aceluia, Care Se 
odihneste peste ceruri, caci Acela este Dumnezeul 
dumnezeilor. Iar, daca pe tatal aceluia te manii, el spune 
aceluia care se supara 72 : „I{i zic \ie: mergi si adu aceasta 73 ! 
Fa aceasta si nu mai sta in cumpana!". 

§i, din nou, acesta a fost eliberat 74 , din cauza lui 
Melhisedec. §i s-a dus acesta in turma vitelor si a luat un 
dar regelui Salimului. 

§i, odata cu darul, 1-a trimis si pe Melhi , catre 
cetatea Salimului. Iar catre femeia lui a trimis sa se zica asa: 
„Iata aducem, ca dar, pe unul dintre fiii nostri". 

§i femeia lui, cand a auzit aceasta, 1-a plans pe fiul ei 
cu amar. §i a cunoscut, ca barbatul ei a vrut sa fie iertat de 
catre rege, pentru a nu fi omorat Melhisedec, fiindca in acest 
fel 1-a putut cumpara pe el, ca sa nu fie jertfit. 

§i ridicandu-se aceasta, s-a dus la imparateasa si i-a 
zis: „Vai mie, ca am obosit de atata, cat m-am muncit fara 
nici un rost!". Dar vazand-o pe aceea regele, i-a zis ei: „Nu 
mai plange, caci i-am primit aici pe amandoi! §i, daca sunt 
acum ai mei, eu pot sa-mi aleg pe care unul, pe care il doresc 
si il voi aduce jertfa pe acela, pe care il vrea zeii nostri. 71 Fara corupjie interioara, adica Unul, Care nu cunoa§te pacatul, Care nu are raul in 
firea Sa. 

72 Adica regelui. Observaji acest schimb de replici ca din partea lui Melhisedec, pe 
care il gasim in gura tatalui sau. El vorbeste atat pentru fiul sau, cat si pentru sine. E 
in acelasi timp vestitorul opiniei sale si a opiniei fiului sau si crede ca fiul sau are o 
menire aparte din partea lui Dumnezeu. 

73 Adica sa aduca jertfa lui Dumnezeu si nu zeilor. 

74 Ellin, tatal lui Melhisedec. 

75 Pe primul dintre fiii sai. 32 Iar daca sunt acum ai tai, vei alege pe eel pe care il vei 
dori §i pe care 1-ai iubit ca pe acela. §i acum, care crezi ca 
trebuie izbavit de preo^i?". 

§i sor^ul a cazut, prin alegerea imparatesei, pe 
Melhisedec, pe care aceasta il iubea. 

Iar regele Salimului a cinstit pe acela, pentru femeia 
lui, pentru ca a dat pe fiul lui ca sa fie adus jertfa; caci 
infrico§area zeilor cazuse peste el. 

§i a mers Melhisedec §i a luat §apte vrfei §i, pentru ca 
tatal sau ob^muse eliberarea sa, acesta s-a dus in templul 
idolesc al celor 12 zei §i 1-au adus jertfa impreuna cu copiii 
altor paring, care venisera acolo. 

§i aceia erau 300 la numar, afara de mamele lor iar 
berbecii sj oile erau nenumarate §i pe acestea le-a pregatit 
degraba pentru jertfa. 

Iar mama lui Melhisedec, adica Salim, a ramas in 
locul acela, si a ridicat glas mare §i a zis catre Melhisedec: 
„Nu plange pe fiul tau, caci dupa aceasta greutate el va 
departa cu^itul de jertfa". 

§i acesta auzind-o pe mama lui strigand asemenea 
cuvinte, i-a zis ei: „Cand se va intampla cu mine aceasta?". 

§i ridicandu-se a mers in muntele Taborului. Insa 
mama lui s-a ridicat §i a mers in templul idolilor §i a vazut 
mai inainte pe acel fiu §i cu^itul de jertfa §i intreg neamul ei. 

Iar Melhisedec urcand muntele Taborului §i-a plecat 
genunchii §i a zis: 

„0, Doamne, Dumnezeul tuturor, Facatorul cerului §i 
al pamantului! Tu m-ai chemat doar pe mine la adevarul lui 
Dumnezeu §i mi-ai dat sa aud clipa aceasta §i porunca 
aceasta atat de mare, de a aduce jertfa pe fratele meu Melhi, 
pe care Iadul 1-a luat §i 1-a inghi^it pe el". 

§i a ascultat Dumnezeu pe Melhisedec §i indata i-a dat 
lui sa fie in stare sa lucreze pamantul §i sa se intareasca 
acela, stapanind tot neamul lui Melhi, impreuna cu toate 
ceta^ile lui §i nu numai oamenii, statuile, templele, animalele 
sau lucrurile, care erau prin ora§e, ci tot ceea ce exista in ele. 

§i coborand atunci Melhisedec din muntele Taborului, 
pentru ca Dumnezeu il ascultase pe el, cu frica mare se uita 
inapoi spre munte. 

Apoi a mers, astfel, prin mijlocul unei paduri, cu tarie 
in sine, §apte ani de zile. §i el a ajuns in acest timp gol, a§a 
cum ie§ise din pantecele mamei sale iar unghiile ii erau la o 33 palma de pamant §i parul capului sau era pana la talie iar 
pielea spatelui i se facuse asemenea unei carapace. 

Mancarea lui erau fructele copacilor §i apa lui era apa 
de izvor, atunci cand le avea. 

§i dupa ace§ti 7 ani de zile a auzit un glas Avraam, 
care i-a zis: „Avraame, Avraame!". §i a zis Avraam: ,,0, 
Domnul meu!" 

§i i s-a zis: „ Ia-^i haina de deasupra pe tine §i ia cu 
tine §i o a doua haina, una scumpa §i aleasa §i mergi in 
muntele Taborului §i striga de trei ori: „Omule al lui 
Dumnezeu!". 

§i omul acela va veni degraba. Insa, sa nu te 
infrico§ezi de el, nici de ve§mantul lui, nici de unghiile lui, 
ci imbraca-1 pe el §i vei fi binecuvantat de catre acela. 

§i a facut Avraam dupa cele randuite lui de catre 
Domnul §i s-a urcat in muntele Taborului §i a venit in 
mijlocul padurii §i a strigat de trei ori: „Omule al lui 
Dumnezeu!". 

§i a venit Melhisedec §i 1-a vazut pe el Avraam §i s-a 
inspaimantat. §i i-a zis lui Melhisedec: „Nu te teme, ci 
spune-mi cine e§ti §i ce vrei?". 

§i i-a zis Avraam: „Domnul m-a randuit sa-^i aduc 
imbracamintea aceasta sj sa te strig, ca sa fiu binecuvantat 
de catre tine". 

Iar Melhisedec i-a zis lui : „Auzi Doamne pe eel, care 
ai randuit sa vina la mine §i a§a sa faci cu el!". 

§i s-a facut cu Avraam, ceea ce Domnul randuise 
pentru el. §i a §ezut Melhisedec in muntele Taborului §i, 
dupa trei zile, a luat cornul cu ulei §i a implinit 76 cele zise de 
Dumnezeu, zicand lui acestea: „Sa fii binecuvantat de catre 
Domnul, Cel Prea Inalt, cat §i cei care poarta numele tau 
pana la sfar§it, §i sa auda to^i, ca numele tau, acum „Avram", 
va deveni in cele din urma „ Avraam". 

§i a fost din nou un glas catre Avraam §i acela i-a zis: 
„Vorbe§te, Tu, Domnul meu!" §i Domnul i-a zis lui: „Nu se 

77 

va sfar§i de pe pamant neamul lui Melhisedec, ci se va 
numi fara tata, fara mama, fara genealogie, neavand un 
inceput al zilelor §i niciun starlit al vie^ii, asemenea Fiului 
lui Dumnezeu, ramanand arhiereu in veac. §i 1-am iubit pe 
el, caci a fost iubit de Fiul Meu, Cel Prea Iubit. 76 Sensul real era acela de a confirma, de a stabili cele spuse de Dumnezeu. 

77 Literal: nu va trece. 34 Caci a pazit poruncile Mele §i le va pazi in veci. 
Caci acesta nu are slava, care exista mai dinainte de a fi 
timpul §i nici existen^a aceea [proprie numai lui 
Dumnezeu], fiindca nu a fost cunoscuta de nimeni din cei 
care au venit intra fiin^a §i care nu are genealogie, nici tata, 
nici mama. Ci acestea se spun, ca e fara tata, fara mama §i 
fara genealogie, pentra ca prin aceasta el a placut lui 
Dumnezeu, ramanand arhiereu in veci". 

Caci astfel s-a intors Melhisedec catre Avraam, 
venind cu vinul impara^ilor, daruindu-i drept marturie 
potiral de vin eel nevazut §i frangandu-i lui o bucata de 
paine §i poporului sau dandu-le cu adevarat, caci se nume§te 
„slujire" pana in zilele noastre. 

§i acestea toate s-au petrecut dupa chipul asemanarii 
Fiului lui Dumnezeu §i acestea sunt cele pe care le-a adus 
harul. 

Caci acestea s-au facut, mai intai, tipuri ale acelei 
Jertfe, pe care a savar§it-o Mantuitoral, ca o Sfanta punere 
inainte (if| ocyiav iTpoo^opav). 

Pentra aceasta se zice: „Tu e§ti arhiereu in veac dupa 
randuiala (ttiv toc^lv) lui Melhisedec", adica conform cu 
tipul, dupa care se savar§e§te Sfanta punere inainte, dupa 
cum a facut §i Avraam. 

Si, in acest mod, socotind cu adevarat, dupa 
asemanarea Patriarhului Avraam, si Sfm^ii Paring s-au 
adunat in Sinod, in orasral Niceea §i au fixat credin^a, fiind 
cu to^ii 318 Sfnui Episcopi 79 . Pentra care, Dumnezeului 
nostra I Se cuvine lauda, acum §i purarea §i in vecii vecilor. 
Amin. 78 La propriu aici avem un verb care se traduce literal prin „a latra impotriva". Sfintii 
sunt cainii de paza ai poruncilor lui Dumnezeu. Ei apara cu credincio§ie comoara 
adevarului Stapanului lor. 

79 E vorba de primul Sinod Ecumenic §i de numarul Sfinjilor Parinti sinodali. 35 Sfdntul Ierarh Ambrozie al Milanului Rugdciunea de exorcizare 
a Sfdntului Ambrozie al Milanuluf Doamne Atotputernice, Cuvantul lui Dumnezeu Tatal, 
Hristoase Iisuse, Dumnezeule §i Doamne al intregii creatii, 
Cel care ai dat Sfintilor Tai Apostoli sa calce peste §erpi §i 
peste balauri; Care intre alte minunate porunci ale Tale ai 
socotit sa porunce§ti: pe demoni sa-i scoate^i (Mt. 10, 8); a 
Carui putere face viu, pe cand Satana a cazut din cer ca un 
fulger; cu staruintl ma rog numelui Tau celui infico§ator §i 
cutremurtaror, ca slabiciunii mele celei mari, sa-i dai iertarea 
tuturor pacatelor, indrazneala §i sa o consideri vrednica de 
darul Tau, ca bra^ul puterii Tale sa ne apere de atacul acestor 
demoni rai {crudelem draconem) §i sa ne intareasca §i mai 
mult in credintl §i nadejde. 

lata, te jur pe tine, duh al intregii murdarii, al intregii 
in§elatorii (phantasma), al tuturor atacurilor Satanei, cu 
puterea numelui lui Hristos, Care dupa botezul Sau in Iordan 
a fost dus in pustiu sj a naruit sala§ul in care §edeai tu. 

Caci, Celui care a facut margini pamantului, spre 
lauda slavei Sale, tu ii aduci impotrivire §i prin oamenii rai, 
nu putinata^ii omene§ti [ii aduci lupta], ci chipului 
Dumnezeului celui atoputernic §i infrico§ator. 

Pleaca-te dar lui Dumnezeu, Care te-a umilit pe tine 
prin virtutea slujitorului sau Iov. 

Pleaca-te lui Dumnezeu, Care pe tine §i pe armata 
condusa de tine a lui faraon, cu toata slava ei a scufundat-o 
in adanc prin robul Sau Moise. 

Pleaca-te lui Dumnezeu, Care a pierdut prin Daniel pe 
copiii acelora, care slujeau lui Bel §i se inchinau demonilor. 

Pleaca-te lui Dumnezeu, Care prin preacredinciosul 
Sau David a pus pe fuga [duhul] din regele Saul, prin cantari 
duhovnice§ti {spiritalibus canticis). 

Pleaca-te lui Dumnezeu, tu, eel care ai fost judecat in 
Iuda vanzatorul {Juda traditore). 1 Traducerea noastra a fost facuta din limba latina, cf. PL 17, col. 1019A-1020C. 36 Caci aduc acum, ca §i atunci, bataile dumnezeie§ti 
(divinis verberibus) asupra ta, aratandu-^i tie legiunile tale, 
care strigau infrico§ate: „Ce este noua §i Tie, Iisuse, Fiul lui 
David? Ai venit mai inainte de vreme ca sa ne munce§ti 
(torquere) pe noi? (Mt. 8, 29). 

Teme-te dar de flacarile acelea ve§nice (flammis 
perpetuis), care vor fi la sfar§itul veacurilor, pentru cei care 
vor fi gasrfi nedrepti. Caci [li se va spune acelora: „duceti-va 
de la Mine] blestematilor, in focul eel vesnic, pe care Tatal 
Meu 1-a pregatit diavolului §i ingerilor lui" (Mt. 25, 41). 

Caci pentru cei nedrep^i ai tai §i pentru ingerii tai este 
viermele, care niciodata nu moare. 

Pentru tine §i ingerii tai este pregatit focul eel nestins 
{inexstinguibile incendium). 

Pentru ca tu e§ti blestematul, tu e§ti izvoditorul 
omorurilor, tu e§ti eel care vinzi gandul incesturilor, tu e§ti 
capul blestematiilor, tu e§ti invatatorul lucrurilor celor rele, 
tu e§ti eel care inrfiezi in erezii, tu e§ti inventatorul tuturor 
scarnaviilor {obscenitatis). 

Ie§i dar necredinciosule, ie§i omoratorule, ie§i 
impreuna cu toata in§elatoria (fallacia) ta! 

Caci oamenii sunt templul unde voie§te sa locuiasca 
Dumnezeu. Fiindca pentru care zi, tot intarzii [in oameni]? 

[Caci in ace§tia este locul] slavei lui Dumnezeu Tatal, 
Atottiitorul, in fa^a Caruia tot genunchiul se pleaca. 

Este locul lui Iisus Hristos, Care pentru oameni 
sangele Sau §i-a varsat. 

Este locul Sfantului Duh, Care, prin Fericitul 
Apostolul Sau Petru, S-a aratat in cazul lui Simon, Care a 
pedepsit in§elatoria ta in Anania §i Safira, Care te-a lovit in 
regele Irod, ce nu a dat slava lui Dumnezeu, Care, prin 
Apostolul Sau Pavel, a stricat intunericul orbirii adus de tine 
prin vrajitorul eel viclean §i, prin inva^atura, a scapat pe cei 
condusj de cuvintele ghicitoarei cu duh pitonicesc. 

Departeaza-te dar acum! Departeaza-te in§elatorule 
(seductor)\ Caci locul tau e in pustiu, acolo unde sunt §erpi 
ca §i tine. Umile§te-te, cutremura-te! 

Caci acum e timpul sa te departezi. Caci iata, Domnul, 
Care stapane§te vine §i focul eel viu arde inaintea Lui §i 
ingrade§te repede pe du§manii Sai. 

Caci, daca acum in§eli pe oameni, pe Domnul nu po^i 
sa-L batjocore§ti. 37 Ie§i dar din ace§tia, caci de ochii Lui nimic nu este 
ascuns! 

Ie§i din ace§tia, caci puterea Lui a facut toate! 

Ie§i din ei, caci \ie §i ingerilor tai vi s-a pregatit 
gheena cea ve§nica, de gura Aceluia, din care iese o sabie cu 
doua tai§uri. 

Caci Acela va veni intra Duhul Sfant, ca sa judece 
lumea (saeculum) prin foe. Amin! 38 Sfdntul Ierarh Proclu al Constantinopolului Cuvdntarea intdi. 

Laudd pentru Prea Sfdnta Maria, 

Ndscdtoarea de Dumnezeu sl Sarbatoarea fecioriei, fratilor, cheama astazi limba 
noastra catre lauda, asemenea unui cantare^. Sarbatoarea de 
astazi aduna acum, la un loc, bunuri comune §i, pe deasupra, 
pe buna dreptate, intr-adevar, foarte bune. 

Caci sarbatoarea aceasta une§te 82 temeiul infranarii, 
care este o lauda, mai degraba, pentru partea femeiasca, 
decat o lauda a femeii 83 , datorita acelor fapte, pentru care Ea 
este, in acela§i timp, Maica §i Fecioara. 

§i este foarte iubita §i minunata aceasta intalnire 84 . 

Caci, iata, pamantul §i marea, cu supunere, in doua s- 
au despar^it! Aici, intr-adevar, ascultarea navigheaza bland 
pe spatele smereniei, cea care duce lesnicios adevarata urma 
a calatorului. 

Salta natura. Acum neamul omenesc se bucura, dat 
fiindca §i femeile sunt laudate. Dan^uie§te conducatorul 
oamenilor §i natura, caci §i fecioarele au lauda: „caci unde s- 
a inmultit pacatul, acolo a venit din bel§ug §i harul" (Rom. 
5,20). ' 

Of 

Acesta ne-a venit, fiindca Sfanta, de Dumnezeu 
Nascatoarea §i Fecioara Maria, a venit intru acel tezaur 
nepatat al fecioriei, raiul duhovnicesc al Celui de-al doilea 
Adam, laboratorul unirii firilor, folosul binefacatorului 
schimb, locuin^a, in care Insu§i Cuvantul S-a facut trup 86 , 
rugul 87 nascator de via^a (Ie§. 3,2). 81 Traducerea noastra s-a facut din limba latina, cu cateva referinje §i din limba 
greaca veche, cf. PG 65, col. 679-691. 

82 Continet. Are sensul §i de „a {ine laolalta". In Prea Curata se bucura §i fecioarele, 
dar §i femeile, mamele. Sarbatoarea Ei este un temei al infranarii, atat pentru unele, 
cat §i pentru celelalte. 

83 In general. 

84 Aceasta impreuna locuire a fecioriei §i a maternitajii in Maica Prea Curata. 

85 Se refera la venirea harului dumnezeiesc. 

86 A§a am tradus sintagma: carnem desponsavit. 

87 Rubus, literal, inseamna: „zmeuri§" sau „mace§". Dar, pentru ca in text se indica 
Ie§. 3, 2, folosimpe „rug" din ed. BOR 1988. 39 Caci focul dumnezeie§tii na§teri nu a mistuit-o. Cu 
adevarat, acel nor u§or (Is. 19,1), care §ade deasupra 
Heruvimilor purtand trup. Lana cea mai curata (Jud. 6, 37), 
ploaia cereasca, din care Pastorul oilor S-a imbracat cu trup. 

Despre Maria zic, Roaba §i Mama, Fecioara §i cer, 

OO A 

unicul pod al lui Dumnezeu catre oameni . Infrico§atoarea 
intrupare a avut loc ca intr-un razboi de ^esut, in care, in 
mod inefabil, intr-o oarecare masura, ratiunea unirii i-a 
lucrat aceasta tunica, al Carei {esator, cu adevarat, a fost 
Sfantul Duh. 

Legatura, virtute adumbrita din inaltime, nor, vechea 
lana a lui Adam, panza, nepatata intrupare 89 a fecioriei, 
suveica 90 de {esut, purtatoarea harului nemasurat, in sfar§it: 
Nascatoarea [de Dumnezeu], Care pe Cuvantul L-a auzit 
neclintit. 

Cine a vazut, cine a auzit de Intruparea lui Dumnezeu 
Cel nemarginit in pantece §i, pe deasupra, Acela anume, pe 
Care nu-L pot incapea cerurile? Caci niciunul nu poate 
spune ingustimea, in care pantecele Fecioarei L-a cuprins. 

Cel mai inainte de veci din Femeie Se na§te, nu numai 
Dumnezeu, dar nici numai om fara intinaciune. Caci 
na§terea Ei fusese u§a, prin care pacatele de multa vreme au 
fost scoase afara, de mantuirea venita prin u§a 91 . 

Caci, unde §arpele veninul a aruncat, prin patrunderea 
neascultarii (Fac. 3, 6), in acela§i loc §i Cuvantul, prin 
acceptarea ascultarii, trupul Sau §i l-a facut templu. De unde 
pacatul acela de la inceput a facut sa se nasca Cain (Fac. 4, 
1), de acolo S-a nascut Mantuitorul Hristos, fara a ie§i din 
saman^a 92 . 

Nu S-a ru§inat Bunul Dumnezeu a se na§te din 

; 93 . Femeie. Caci Via^a era, in acest fel, zamislita : nici aducand 
vatamare 94 pantecului, Care a primit- 
socotit El Insu§i nascut in mod ru§inos. vatamare 94 pantecului, Care a primit-o, dar nici nu S-a ' „Dei ad homines unicus pons" - col. 682; „x\ \ibvx\ 0eou Ttpoi; dv9pco7toui; 

yecpupa" - col. 681. 

89 Caro = carne. Dar n-am vrut sa evidentiem aici elementul material, ci faptul, ca 

Prea Curata e fiinja aceia nepatata. 

90 Varga 

U§a sau poarta de la Iez. 44, 2. 

92 Barbateasca. 

93 Moliebatur, de la molior, iri, itus sum, verb la ind. imp. pasiv, pers. a Ill-a, sg. = a 
pune in mi§care, a darama, a construi, a ridica, a forma, a provoca, a produce. Am 
ales forma din text, pentru ca e vorba de Fiul lui Dumnezeu §i nu de cineva oarecare. 

94 Putea fi tradus §i cu sensul figurat al subst. labes, is: ru§ine, dezonoare. 40 Caci, daca nu a ramas Mama Fecioara, nici nu este 
curat omul, Care S-a nascut, nici nu este nastere minunata 95 . 

Dar daca, dupa nastere, a pastrat, fara indoiala, 
fecioria, cum nu va fi Dumnezeu din nou si minunea, cum 
nu se poate spune? 

Nu este nascut prin stricaciune. Caci nu a oprit a se 
inchide usile intrarii, dupa cum lui Toma i-a unit nasterea Sa 
de vedere 96 , la care acesta a exclamat si a zis: „Domnul 
meu si Dumnezeul meu!"(m. 20, 28). 

O, omule, cred, ca nu aceasta nastere trebuie sa te 
rusineze! Deoarece, aceasta a fost lucrarea, prin care s-a 
savarsit mantuirea noastra. 

Caci, daca nu a fost nascut din Femeie, cu sigurantl, 
nici nu a fost infruntata 97 moartea. Caci, daca trupul Sau nu 
a invins moartea, nu e nici El Acela, Care a distrus moartea 
si nici nu a distrus „pe eel, ce a avut stapanirea mortii, adica 
pe diavolul" (Evr. 2, 14). 

Arhitectul intru nimic nu este dezonorat, cand 
locuieste intr-o casa pe care a creat-o 98 el insusi. §i nici 
lutul colorat de olar, caci acel vas pe care 1-a facut, nu-1 va 
remodela". Deci nici pe Acela, Care este Dumnezeu 
preacurat de toata spurcaciunea si Care din pantece fecioresc 
aiesit 100 . 

Caci Cea care era mai prejos decat to^i oamenii 101 a 

1 09 1 C\~\ 

zamislit chipul aproape cazut , caci din Ea, Domnul nu a 
strans si nu a luat vreo pata. 

Partus mirabilis. 
96 Adica Domnul Hristos i-a dat Sfantului Toma posibilitatea sa vada, dupa Invierea 
Sa din morji, ca El e, dupa Inviere, Acela§i cu Cel, Care S-a Nascut din Prea Curata 
Fecioara §i a vorbit cu el, timp de trei ani §i ceva de zile. 

91 Oppetivisset e o forma veche de perfect sincopat §i il luam de la oppeto, ere, ivi (ii), 
itum = a merge inainte, a infrunta. 

98 Mot a mot era „a da afara, a alunga cu forja, a azvarli, a impinge inainte", de la 
vt. extrudo, ere, trusi, trusum. Creajia umana e o scoatere la lumina, cu alte cuvinte, 
a ceea ce este in mintea §i in inima noastra. Nevoia de a crea e o nevoie interioara. 

99 Refingit, de la vt. reficio, ere, feci, fectum, care are §i sensul de a abroga, a anula. 

100 Prodierit de la vt. prodeo, ire, ii, itum, un alt perfect sincopat. 

101 E o aluzie discreta la textul de la Lc. 1, 38: „Iata Roaba Domnului. Fie mie dupa 
cuvantul tau!". 

„A pus laolalta". Deoarece e vorba de sui, de la vt. suo, ere, sui, sutum. 
103 De la labo, are, avi, atus, pe care Gheorghe Guju il traduce cu „a se clatina, a fi 
gata sa cada". In Dictionarul Latin-Englez, gasesc: totter, be ready to fall, etc., deci 
„a se clatina" sau „a fi gata sa se prabu§easca sau sa moara". 

Din punct de vedere dogmatic, Mantuitorul Hristos avea in trupul Sau afectele 
nepatima§e (a manca, a bea, a dormi, a plange etc.), dar nu §i pacatul. Trupul Sau 
avea amprentele de dupa cadere, dar curajia de dinainte de cadere. Tocmai de aceea 
chipul lui Adam, din al doilea Adam, din Hristos, e „aproape cazut", caci nu are 
petele pacatului in trupul Sau preacurat, dar are afectele nepatima§e de care am 
amintit, care au intrat in fire dupa cadere. 41 O, pantece, in care libertatea oamenilor devine 
comuna prin unirea incheiata! 

O, pantece, in care vrajma^ului diavol i s-au lucrat 
armele! 104 

O, ogor 105 , Spic ai rasarit, in care firea insa§i locuie§te 
fara samant.a! 106 

O, templu, in care Dumnezeu Preot S-a facut, nu 
schimbandu-§i firea, dar pe acesta 107 , prin mila, 1-ai 
imbracat, Cel Care e§ti „dupa randuiala lui Melchisedec" 
(Ps. 109, 4)! 

„Cuvantul Trup S-a facut" (In. 1, 14)! Dar iudeii 
aratau ca nu cred Domnului. 

1 OS 

Cu adevarat, Dumnezeu a luat chipul oamenilor, 
chiar daca neamurile au luat in ras minunea. Caci in faja lor 
Pavel a strigat: „dar pentru iudei sminteala, iar pentru 
neamuri adevarata nebunie 109 " (I Cor. 1, 23). 

§i, daca puterea tainei imysterii vim) nu au cunoscut- 
o, nici pe aceea, care este minunea §i ratiunea ei, nu au 
putut s-o cuprinda: „caci, daca ar fi cunoscut, in niciun caz 
n-ar mai fi rastignit pe Domnul slavei"(I Cor. 2, 8). 

Caci, daca Cuvantul nu a locuit in pantece, atunci nici 
nu S-a a§ezat in trup pe tronul slant 110 . Daca pe Domnul L- 
au batjocorit, in pantece El a patruns ca Cineva, Care S-a 
zamislit / format pe Sine, Care S-a facut pe Sine ca Unul, 
Care sluje§te oamenilor. 

Caci Dumnezeu, Care S-a facut ca Unul ce sluje§te 
oamenilor, Care in niciun fel nu era bogat, pentru noi El a 
saracit. Ce prin fire era imposibil, [acum] este aproape de ei, 
prin multa Sa milostivire, facandu-i indatora^i Patimilor 
Sale. 

Caci Hristos, fiind in Dumnezeu, cu adevarat ne-a 
mantuit. Suntemliberi! 104 In Prea Curata s-au creat armele crestinilor ortodocsi impotriva diavolului, pentru 
ca Fiul lui Dumnezeu Care S-a nascut din Ea, ni le-a adus noua si ne-a invajat cum 
sa le folosim impotriva lui. §i armele acestea impotriva celui rau sunt rugaciunea, 
smerenia, curajia, privegherea, milostenia si toate celelalte virtuti crestinesti, prin 
care amaram nespus pe demoni. 

Arvum, i = camp arat, ogor - in sens propriu - si cdmpie, {inut, {arm de mare, in 
sens figurat. 

106 Cel ce locuieste in Aceasta e Hristos, Fiul lui Dumnezeu Intrupat, nascut fara 
samanja barbateasca. 

107 Pe om. 

108 Forma, ae = forma, aspect, configurate, chip. 

109 Stultitia, ae = prostie, neghiobie, nebunie. Este interesant de remarcat, ca in limba 
latina acest cuvant este un echivalent perfect al cuvantului folly, din limba engleza. 

110 Se refera la sederea de-a dreapta Tatalui, de dupa invierea si inarjarea Sa la cer. 42 Caci, cum El era Dumnezeu, ca Unul ce calauze§te pe 
credincio§i a fost mi§cat spre mila, caci pentru aceea S-a 
facut Om. Nu a vorbit ca un om indumnezeit, ci a marturisit 
adevarul ca un Dumnezeu intrupat. 

Pe Roaba Sa 111 §i-a luat-o ca Mama, pe Cea, Care L-a 
nascut din firea Ei, fara ajutorul niciunui om, dupa cum 
cerea iconomia venirii Sale pe pamant, adica nascandu-Se 
fara tata (omenesc). In caz contrar, cum ar fi zis acela§i 
Apostol Pavel: „fara tata §i fara mama?" (Evr. 7, 3). 

Daca este om desavdr§it (purus homo), nu este fara 
mama, dupa cum §i are una intr-adevar iar, daca este 
Dumnezeu cu adevarat, nu poate fi fara Tata §i Acesta are 
Tata. Dar acum, Acela§i este Care, chiar este fara mama, 
intrucat este nascut (din Tatal), dar este §i fara tata, intrucat 
este nascut fara samantl. 

O, omule, macar sfiie§te-te de vestirea Arhanghelului! 
Este numelui Aceluia, care bucura pe eel ce a purtat vestea 
Mariei §i al carui nume e Gavriil. Care este insa talmacirea 
pe care a facut-o Gavriil? 

A inarfat glasul ca o boare u§oara §i a zis: „Dumnezeu 
§i om". Astfel, Cel care fusese anun^at era Dumnezeu §i om, 
Cel Care se putea face u§or de gasit, de catre cei care vroiau 
sa creada §i al Carui nume prevestea faptele minunate care 
se vor intampla. 

A zis mai intai iconomia §i cauza venirii Sale §i apoi 
pe aceea ca El s-a Intrupat. [Fapt] pentru care inalfam cu 
putere laude, deoarece neamul omenesc era legat din cauza 
multelor pacate §i niciunui nu putea sa plateasca datoria 
ceruta. 

117 

Caci, prin Adam, am subscris cu mana noastra 
tuturor pacatelor §i ele ne ^in pe noi robi diavolului. Multe 
chinuri pentru pedeapsa trupurilor noastre a suferit, dupa 
cum scrie in carte, cumparand astfel puterea de a fi 
Mantuitor. 

[El este] Cel care a stat impotriva raului §i pe noi ne-a 
scapat de pedeapsa, acelui inva^ator 113 al falselor vicii, 111 Pe Prea Curata Fecioara Maria, Mama Sa dupa trup. 

112 Era de fapt clirographo, pe care nu 1-am gasit in dicjionarele noastre. Probabil „a 
subscrie caligrafic", cu multa promptitudine, pacatului. Noi am pacatuit cu propria 
noastra voinja, adica cu sarguinja proprie. 

113 Literal: commentariensis = secretar. E vorba de diavol. Diavolul e cel care ne 
invaja viciile, care ne corup viaja. 43 platind datoria 114 , pe care acela a sadit-o din cauza 
vederii 115 . 

Caci astfel, doua lucruri se mai puteau face 116 : fie sa 

117 

poarte pedeapsa mortii, ca o realitate a tuturora , cand inca 
oamenii erau unii, care cu to^ii pacatuisera; fie, tot a§a, 
pre^ul de rascumparare ce sta atarnat de noi, sa-1 platim prin 
pedepse, care sa fii corespuns, pe drept si in aceea§i masura, 
datoriei lumii intregi. 

Insa Ingerul §i omul, prin ei m§i§i, nu puteau sa 

110 

pretinda rascumpararea , pentru ca nu ar fi putut sa ofere 
pre^ul atat de imens ce trebuia dat, meat sa ne rascumpere. 
§i, prin urmare, chiar §i cu aceasta 119 , pacatul nu s-ar fi §ters 
§i, in fata lui Dumnezeu, aveau sa moara pacato§ii 120 §i pe 
mai departe. 

§i acesta s-a §ters, doar prin ultima solute, care 
ramasese. Care anume? Ca Acela Insu§i, Care a facut lumea 
intreaga din nimic (ex nihilo) sa o refaca iara§i §i Acela, 
niciuna din acele plaji 121 sa nu le dea cu u^urin^a, dandu-Se 
la moarte asemenea condamna^ilor, venind sa dea cea mai 
pre^ioasa via^a §i murind pentru plata cea mai 

-122 

cuvnncioasa . 

Este vorba, desigur, de Omul nascut din Fecioara §i 
care, doar Aceea, i-a cunoscut na§terea Lui. Insa minunea 
aceasta, niciun cuvant 123 nu este in stare sa o ajunga din 

1 9d 1 9 S 

urma . §i, prin moartea Sa, acel lucru s-a facut . 

Caci, cu adevarat, ne-a rascumparat, pentru ca El era 
intr-adevar Acela, despre care spune Pavel: „intru Care am 
avut rascumpararea, prin sangele Lui, iertandu-ni-se 
pacatele" (Ef. 1,7). 

O, minune §i lucru minunat 126 ! Nemurirea ne-a unit pe 
to^i §i ne-a facut egali. Fiindca Acela Insu§i era nemuritor. 
Caci niciun om, oricare ar fi acela, nu a avut asemenea 114 Debitum. Datoria e plata pacatului, suferinja pentru pacatele noastre. 

115 A poftirii Sfintilor Protoparin{i. Pacatul poftirii s-a facut prin vedere. Ei au poftit 
pacatos ceea ce au vazut. 

116 Mai erau de facut / erau necesare. 
Decretam universis. 

118 Neamului omenesc. 

119 Chiar daca s-ar fi putut intampla acest lucru imposibil. 

120 In sensul, ca ar fi murit tot in pacatele lor, fara sa fie iertari. 

121 Se refera la chinurile suferite de Domnul Hristos pentru mantuirea noastra. 
Decen tissimam . 

123 In sensul de cuvantare, predica. 

124 Sa o explice. 

125 Mantuirea noastra. 
Literal: §i mare lucru. 44 ratiune a Intruparii, fie ca a fost, fie ca este, fie ca va fi, in 
afara de Acesta singur, Care din Fecioara Maria, Dumnezeu 
find §i ca om S-a nascut. 

Numai Acesta singur era, cu dreptate, cu o asemenea 
putere, incat multimea pacatelor sa fie rascumparate prin El. 
Caci era mai presus de to^i oamenii laolalta. 

Caci, in masura in care este Fiul, are §i aceea§i natura 
neschimbatoare cu a Tatalui. El este Acela, Care a creat, cu 

1 97 A 198 

adevarat, lumea §i nicio virtute nu Ii este straina . 

Caci a Lui este §i mila, care s-a dovedit fara masura §i 
desavar§ita, pentru ca este cu adevarat Marele Preot, Cel 
care S-a facut adevaratul nostru Mijlocitor, Care, dintre to^i, 
[doar El] ne-a condus mai departe. Caci viat.a noastra fusese 
adusa in mare primejdie §i nicio sperantl nu se vedea, pentru 
vreo eliberare de moartea, pe care am mo§tenit-o. 

Cine, a§adar, erau medicii hotarati, ca sa predice 
pocaint.a? Cine erau, a§adar? Vedem ca Prorocii cereau 
omului mai mult o ranire sarguincioasa a inimii 129 §i cereau 
pentru ei vindecare dumnezeiasca. §i unul, intr-adevar, 
zicea: „Pleaca cerurile §i Te pogoara!" (Ps. 143, 5) 130 . Altul, 
tot dupa adevar, zicea: „Vindeca-ma, Doamne, §i voi fi 
vindecat!" (Ier. 17, 14). Unul: „Treze§te 131 puterea Ta §i 
vino, ca sa ne mantuie§ti pe noi!"(Ps. 79, 3). Altul: „Caci cu 
adevarat este ca Dumnezeu va locui cu oamenii" (III Regi 8, 
27). 

Anul zice: „Repede sa ne intampine pe noi milele 
Tale, Doamne, ca foarte mult ne-am facut saraci!" (Ps. 78, 
8). Altul insa: „Vai mie, a pierit evlavia de pe pamant §i eel 
care traie§te prin virtute §i via^a dreapta in oameni nu mai 
este!" (Mih. 7, 2). 

Unul: „Dumnezeule, spre ajutorul meu intinde-Te! 
Doamne, spre ajutorarea mea, grabe§te-Te!" (Ps. 69, 1). Literal: lucrurile. 

128 Literal: saraca. Dumnezeu nu e sarac de niciun bine, de nicio marele, de nicio 
desavar§ire. Nicio virtute a Lui, pe care o da omului nu e saraca, nu e mica. Toate 
virtutile dumnezeie§ti sunt foarte bogate in har, in fiin{a noastra. 

129 Ranirea inimii prin pocainja e drumul vindecarii noastre de patimi. Pocainja cere 
lacrimi sau pocainta e, de fapt, o mare ranire interioara, care na§te lacrimi. 
Vindecarea lui Dumnezeu vine acolo unde exista o suferinja reala, o suferinja, care 
cere sanatatea adevarata, pentru ca se leapada de moarte, de pacat. Pacatul e 
adevarata moarte. §i, de aceasta moarte, survenita prin voinja, scapam ranindu-ne 
inima, cautand, in rugaciune, o scapare din propria noastra de§ertaciune. 

130 Ed. BOR 1988. Mot a mot era vorba de a inclina cerurile. 

131 Varianta rom. citata anterior folose§te pe: degteapta. Aceasta degteptare sau 
trezire a lui Dumnezeu pentru noi nu inseamna, decat ajutorul dat noua de catre El. 
De fapt, trezirea noastra din pacate, pentru a fi ajutaji de catre El. 45 Altul: „Caci mai e pu^in timp §i aceea va fi venit, va veni §i 
nu va fi intarziere" (Avac. 2, 3). 

Unul: „Caci umblam ca o oaie care era pierduta. 
Pentru aceasta cauta pe robul Tau, care nadajduie§te intru 
Tine!" (Ps. 118, 176). 

Altul: „Dumnezeu, in mod evident 132 vine, 
Dumnezeul nostru, §i nu va tacea" (Ps. 49, 3). 

§i Acesta ,a§adar, Care este Stapanitorul intregii firi, 
nu a privit cu dispret neamul omenesc, ci iata: ne-a scapat de 

1 "^ 

mul^ii ani de tiranica apasare . 

Dumnezeu, prin milostivirea Sa, nu a mai ingaduit sa 
fim ^imui lega^i de diavolul la nesfar§it, ci a venit El Insu§i - 
Care intotdeauna §i peste tot locuie§te - ca sa-§i verse 
propriul Sau sange pentru noi, ca pre{ de rascumparare. §i 
trupul, pe care il luase din Fecioara, 1-a schimbat pentru 
mantuirea lor, incredin^andu-1 mor^ii. 

§i lumea a rascumparat-o de sub blestemul legii, Cel 
care a calcat cu moartea pe moarte. Dupa cum a zis Pavel: 
„Hristos ne-a rascumparat pe noi de sub blestemul Legii 
(Gal. 3, 13). 

§i, prin urmare, Cel care ne-a mantuit pe noi, o, 
iudeilor!, nu este un simplu om, pentru ca, cu adevarat, 
pacatul ^inea sub puterea sa intreaga fire a omului. Insa nu 
era nici numai Dumnezeu Acesta, Care sa fi luat o fire 
umana aparenta §i nici nu avea numai trup, o, maniheilor! 
Caci astfel nu m-ar fi imbracat §i nici nu mi-ar fi adus mie 
mantuirea. 

Ci aceasta s-a petrecut, doar daca El Insu§i S-a 
inarfat 134 in pantecele fecioarei, imbracandu-Se cu trupul ca 
un datornic 135 . Eu ma mir de aceia care se mini, de ce acel 
lucru a fost o schimbare. Pentru ca s-a dat Duhul, 

andu-se trupul 136 . 

Acela§i find impreuna cu Fecioara §i din Fecioara. 

;ela, Care o ad 
din Ea trup §i-a luat. acceptandu-se trupul 136 

impreuna cu Fecioa 
Nu Acela, Care o adumbrise pe Fecioara . Ci Acela, Care 132 Manifeste (adv.) = clar, neindoios, evident. Dumnezeu a venit in mod explicit. 
Fiul lui Dumnezeu S-a intrupat, a devenit evident ca Dumnezeu §i om, prin viaja Sa 
istorica, din Palestina. 

133 De anii in care pacatul apasa omenirea. 

134 Editus (3), p. pf. de la v. edo = inalt, ridicat. 

135 Aici avem pe reum (Ac.) = acuzat, invinuit, indatorat. 

136 De catre Hristos. 

137 Adica Sfantul Duh. 46 §i, daca este altul Hristos, altul este si Dumnezeu 
Cuvantul. §i nu va fi treime Sfanta Treime, fiindca, dupa 
parerea ta, o , ereticule, avem de-a face cu patru persoane in 
Dumnezeu . 

Caci a nu vrea sa sfa§ii vesmantul intruparii, eel ^esut 
de sus, inseamna a nu vrea sa fii ucenicul lui Arie. Caci 
acela insa, firea dumnezeiasca a vrut sa o taie intr-un mod 
blestemat. Insa tu sa nu despar^i cele unite si nici pe 
Dumnezeu sa nu-L imparl ! Caci cine oare le-a luminat 
rusinea, celor care sedeau in intuneric si in umbra mor^ii 
(Lc. 1,79)? Omul? 

Caci, cum sa poata face una ca asta, eel care si el 
insusi se rasucea intr-o parte si in alta in intuneric, drept 
pentru care dumnezeiescul Apostol Pavel a spus: „Cel care 
ne-a rapit 140 pe noi de sub puterea intunericului" (Col. 1, 
13)? 

„Caci fusesem candva in intuneric, precum este scris, 
acum insa suntem luminal prin Domnul" (Ef. 5, 8). §i, pe 
scurt, cum ne-am luminat noi prin El? Te-a inva^at David, 
eel care zice: „Binecuvantat este Cel care a venit intra 
numele Domnului!" (Ps. 1 17, 26). 

§i cine oare e Acesta? Spune clar, o, David! „Spune 
cu putere si sa nu te opresti; ca si o trambi^a sa-ti inalti vocea 
ta!" (Is. 58, 1). 

Spune-i acestuia cine este El! „Domnul, Care S-a 
descoperit noua, Dumnezeul virtu^ii; Dumnezeu este 
Domnul si ne-a luminat pe noi" (Ps. 117, 27). 

Pentru ca, in cele din urma, Cuvantul S-a facut trap 
(In. 1, 14). Coexistand intr-o singura persoana a ramas si 
unul, fara vreo confuzie 141 . Pentru a ne mantui a venit. dar 
eu mor, dupa cum fiecare dintre oameni suntem datori [cu o 
moarte]. Atunci, care dintre ei, acest legamant 142 ar fi putut 
sa-1 faca? 

Un om Sfant nu ne putea mantui. Dar nici Dumnezeu 
singur nu putea sa moara. Ce trebuia prin urmare? Insusi Quaternitas. 
139 Sa nu desparjim firile unite in Hristos §i nici sa nu taiem unitatea de flin^a a 
Persoanelor dumnezeie§ti. Insa, in acela§i timp, sa nici nu amestecam firile pana la 
confuzie in Hristos §i nici sa spunem ca unitatea de fiinta a Treimii a dizolvat 
Persoanele dumnezeie§ti, ca le-a dus la a fi indistincte. Sfantul Proclu este un 
aparator infocat §i autentic atat al Intruparii, cat §i al Sfintei Treimi. 

De la vt. eripio, ere, ripui, reptum = a smulge, a scoate cu forja, a rapi, a lua, a 
scapa, a slava... 

141 A celor doua firi. 

142 E vorba depacto de la pactio, onis = invoiala, contract, conventie, pact, tratat. 47 Dumnezeu Atotjiitorul, adevaratul Emanuel, sa Se faca om. 
§i Acela fiind, fara indoiala, astfel, ne-a apropiat noua 
mantuirea, care, cu adevarat, s-a petrecut prin acceptarea 
Patimilor §i a Mortii. 

De aceea, in acela§i timp, §i Bisericii, sinagoga i-a 
hotarat coroana de spini. [A hotarat] Aceluia, Care 
deplangea fapta acelora, zicand: 

„Fiicele Ierusalimului, ie^i^i §i vede^i coroana, cu care 
M-a incununat mama voastra" (Cant. Cant. 3, 11). §i insa§i 
coroana de spini a fost purtata de El (In. 19, 2). Caci spinii 
aceia au spulberat blestemul (Fac. 3, 18). 

Cel, Care este in sanul Tatalui (In. 1 , 18), tot Acela§i a 
fost §i in pantecele Maicii. Acela§i in bra^ele Maicii, dar §i 
deasupra aripilor vanturilor pa§ind (Ps. 103, 3). Acela§i in 
ceruri fiind adorat de catre Ingeri, dar §i cu oamenii pacato§i 
§i cu vame§ii a stat §i a discutat la masa (Mt. 9, 10). Acela§i, 
la Care niciun Serafim nu s-a auzit sa priveasca, de catre 
Pilat a fost judecat, iar slujitorul lovire cu pumnul 143 i-a dat 
(In. 18, 33) §i faptura intreaga s-a infiorat 144 . 

Pe Cruce a fost zdrobit, Cel care nu a parasit tronul 
slavei. In mormant S-a inchis, Cel care §i pielea cerului de 
asemenea a intins-o (Ps. 103, 2). Intre mor^i a fost socotit §i 
El a jefuit Iadul (Mt. 27, 52). Acesta a fost insultat de 
minciunile, care au fost rostite (Mt. 27, 63), dar tot El a 
primit intreita cantare (Is. 6, 3). 

O, taina straina! O, minunata vedere §i predica 
dumnezeiasca! Vad Patimile Sale §i nu doar firea omeneasca 
cu care S-a acoperit. Caci Emanuel S-a grabit, cu adevarat, 
ca sa deschida por^ile firii ca om. Dar pece^ile 145 fecioriei nu 
le-a atins 146 §i nici nu le-a stricat, caci era Dumnezeu. §i 
astfel, din pantece a ie§it, dupa cum §i prin auz a intrat 147 ; la 

1 dR 

fel nascandu-Se, dupa cum a fost §i zamislit . 

Intrarea este fara durere 149 , dar §i ie§irea este fara vreo 
intinaciune 150 , dupa cum drept a grait Prorocul Iezechiel: 143 

144 Colaphus, i. m. = lovitura de pumn, a izbi cu pumnul. 

Horreo, ere, ui, vi. §i vt. = a se lncreji, a se infiora, a se ingrozi. 145 O traducere consacrata la noi a lui claustrum, i (aici am avut: claustra) = 
inchizatoare, drug, bara, zavor. 

146 De la violo, vt. (aici avem perfectul: violavit) = a folosi violen^a, a maltrata, a 
ataca, a atinge (ceva nepermis). 

147 Cand a acceptat Prea Curata sa nasca pe Domnul, la auzul cuvintelor 
Arhanghelului, a avut loc §i zamislirea firii omene§ti a lui Dumnezeu Cuvantul. 

148 Atat zamislirea, cat §i na§terea Sa au fost la fel de dumnezeie§ti, de inefabile. 

149 Zamislirea Sa din Prea Curata Fecioara. 

150 Marturie despre lipsa lehuziei la Prea Curata Fecioara. 48 „M-a indrepta Domnul", a zis el, ,,spre calea exterioara a 
por^ii templului, spre cea care da catre rasarit. §i aceasta era 
inchisa. §i a zis Domnul catre mine: Fiul omului, u§a aceasta 
are sa fie inchisa* §i nu se va deschide; §i nimeni nu va trece 
prin ea. Ci numai Domnul Dumnezeul lui Israel, El Insu§i va 
intra §i va ie§i §i ea are sa fie inchisa**" (Iez. 44, 1-2). 

§i, in mod lamurit, s-a aratat aici 151 , cele despre Prea 
Sfanta Nascatoare de Dumnezeu Maria. 

§i, prin aceasta, eu vreau sa fii pus capat tuturor 
nein^elegerilor, prin faptul, ca am aratat aceasta inva^atura 
cu ajutorul Scripturilor. Prin care sa §i mergem in Impara^ia 
Cerurilor, intru Hristos (Domnul nostra), a Caraia este slava 
in vecii vecilor. Amin! Am pus in text *, **, pentru ca in acele locuri s-a folosit viitorul II, un timp foarte rar 
intalnit intr-o predica. 151 In profejia Sfantului Iezechiel, dar §i in toata predica sa. 49 Mici fragmente din Cuvdntdrile Sfdntului 
Patriarh Proclu Sfantul Proclu al Constantinopolului, Cuvdntarea a 
Il-a, cf. PG. 65: Despre Intruparea Domnului nostru Iisus 
Hristos si despre Cel care a insuflat-o . Din aceasta am 
selectat cateva pasaje, pe care le-am tradus din limba latina. 

Col. 694: „Dumnezeu a facut toate prin in^elepciunea 
Sa. Din nimic a creat pe Ingeri: El a consimtit §i creatia nu a 
zabovit sa apara". 

Col. 695-698: „Hristos Dumnezeu §i-a impropriat 
alcatuirea conforma trupului, in acela§i fel, in care o avea §i 
Adam. Robul a avut mai intai firea , caci Domnul eel 
vesmic este cauza vie^ii lui. Mana dumnezeiasca 1-a plasmuit 
pe acela, iar ratiunea Celui, Care S-a nascut pe Sine, a fost 
aceea de a-§i adauga trupul Sie§i. Acela 154 a fost creat catre 
Chip {ad imaginem) 155 ; Acesta este Insu§i Chipul necreat. 
Acela a fost zamislit prin suflare / insuflare (prin 
insuflationem) (Fac. 2, 7); Acesta a avut puterea in trupul 
robului. 

Casa aceluia era Paradisul; a Acestuia este §ederea in 
cer. Limba aceluia a fost creata; pe cand Acesta este Capul 
Bisericii. Mana aceluia s-a intind in pom §i moartea a cules 
(Fac. 3, 6); mana Acestuia pe cruce s-a intins §i lumea a 
primit-o in bra^e; dupa cum se spune in Evanghelii: „Cand 
ma voi inarfa 156 , pe to^i ii voi trage la Mine" (In. 12, 32). 

Femeia aceluia a fost in§elata; Acesta a fost in 
locuin^a Fecioarei. Lui Adam, celui adormit, i-a fost luata o 
coasta (Fac. 2, 21) §i din aceea a facut pe femeie, fara ca sa 
lipseasca ceva din ceea ce avea Adam; trupul lui Hristos a 
fost rastignit §i inmormantat §i cu sangele Sau a fost 
rascumparata Biserica, fara ca Patimile Sale sa fi atins, intra 
ceva, dumnezeirea Sa". 

Referitor la Zah. 4, 2, in aceea§i cuvantare citata 
anterior, Sfantul Proclu spune ca, acel candelabra, in 
intregime din aur, e Sfanta Fecioara Maria, cf. PG. 65, col. 
699: 152 Adica despre Sfantul Duh. 

153 Firea umana. 

154 Sfantul Adam. 

155 Adica sa tinda catre Dumnezeu adica. 156 E un viitor II §i ar fi trebuit sa-1 traducem prin: cand voi ft fast indlfat. 50 „Am vazut aici §i candelabrul eel cu totul de aur. 
A§adar, cine este acel candelabru? Sfanta Maria". 

§i, mai departe: „§i pentru ce motiv e candelabru? 
Pentru ca Aceea Lumina nemateriala a purtat, adica pe 
Dumnezeu intrupat" (col. 699). 

§i, tot aici: „§i pentru ce motiv oare El este lumina? 
Dumnezeu Cuvantul intrupat lumina este a intregului 
pamant, caci El a zis: „Eu sunt lumina lumii" (In. 8, 12), cf. 
col. 699. 

In PG. 65, col. 702, Sfantul Proclu enumara cele 7 
legi date de Dumnezeu lumii. 

Prima lege este aceea, care tine de starea naturala, 
conform cu Rom. 2, 14: „paganii, care nu au lege, din fire 
fac ale legii". 

A doua lege e una vazuta, de fapt legea pe care ne-a 
facut-o cunoscuta Creatorul, caci pe El II putem cunoa§te 
din fapturile Sale, prin inal^area la sensuri noi §i prin 
cugetare. 

A treia lege este data prin insarcinarea vizavi de pom, 
pe care Pavel, cu inalta voce a predicat-o: „Legea e sfanta §i 
porunca e sfanta §i dreapta §i buna" (Rom. 7, 12). 

A patra lege e cea din timpul lui Noe, prin nor, adica 
prin legamantul dat in urma potopului, a carei semn e 
curcubeul. 

A cincia lege e data in timpul lui Avraam §i anume 
circumciziunea I taierea imprejur. 

A §asea lege e cea scrisa iar a §aptea e legea harului. 

In aceasta a doua cuvantare a sa, Sfantul Proclu 
traduce astfel pe In. 1, 1: „Caci intru inceput era Cuvantul §i 
cuvantul era langa / la Dumnezeu". 

Migne a preluat traducerile lui Riccardus. 

In Cuvdntarea a 7-a, cf. PG. 65, cu titlul La Sfanta 
Ardtare a lui Dumnezeu, Sfantul Proclu scrie in col. 759: 

„Caci S-a botezat Hristos, Dumnezeul tuturor, nu 
fiindca avea nevoie de o cura^ire pentru Sine, ci aceasta s-a 
facut in acest fel din doua motive, care privesc folosul 
nostra: caci atunci, fara indoiala, a dat §i apelor puterea de a 
se sfin^i, dar si mul^imea oamenilor a atras-o pentru a primi 
Botezul". 51 In Cuvdntarea a 15-a, numita La Sfintele Pa§ti §i in 
aceea despre: „Intru inceput era Cuvdntul", Sfantul Proclu 
spune, in col. 803 : 

„Am vazut taina Intruparii lui Dumnezeu, cea fara de 
mutare. Am vazut pe Cuvantul intrupat pe pamant §i de cer 
nicidecum despar^it. Am vazut purpura Fecioarei, fara sa se 
strice fecioria. Am vazut pantecele purtand cerul". 

Cuvdntarea a 16-a a Sfantului Proclu e o predica la 
Rusalii (col. 806-809), a 17 -a e o predica la Sfantul Stefan 
Protomartirul, a 18-a la Sfantul Pavel, pentru Sfantul 
Andrei e a 19-a iar a 20-a e pentru Sfantul loan Gura de 
Aur. 52 Hotdrdrile Sinodului al V-lea Ecumenic 1. Daca cineva nu marturise§te, ca fiint.a sau esent.a 
Tatalui, a Fiului §i a Sfantului Duh este una, §i de asemenea 
taria §i puterea [Lor]; daca cineva nu marturise§te o Treime 
consubstantiala, [adica] o singura Dumnezeire inchinata in 
trei subzistent.e sau Persoane, acela sa fie anatema! 

Pentru ca exista doar un singur Dumnezeu, adica 
Tatal, din Care sunt toate lucrurile, §i un singur Domn Iisus 
Hristos, prin Care sunt toate lucrurile si un singur Duh Sfant 
intru Care sunt toate lucrurile. 

2. Daca cineva nu marturise§te, ca Cuvantul lui 
Dumnezeu are doua na§teri, una din eternitatea Tatalui, fara 
timp §i fara trup §i o alta, in zilele cele din urma, cand S-a 
coborat din cer §i §i-a zidit [Sie§i] trup din Sfanta §i 
Preastralucita Maria, Mama lui Dumnezeu §i Pururea 
Fecioara §i a fost nascut de catre Ea: sa fie anatema! 

3. Daca cineva va spune, ca Facatorul de minuni 
Cuvant al lui Dumnezeu este o [Persoana] §i Hristos, Care a 
suferit, o alta sau va spune, ca Dumnezeu Cuvantul a fost cu 
Hristos, nascut din femeie sau a fost in El, ca o persoana in 
alta, dar ca nu a fost unul §i acela§i Domn al nostru Iisus 
Hristos, Cuvantul lui Dumnezeu, Care S-a intrupat §i S-a 
facut om, §i ca minunile Sale §i patimirile, pe care El Insu§i 
le-a indurat in trup nu sunt ale acelea§i [Persoane]: sa fie 
anatema! 

4. Daca cineva va spune, ca unirea Cuvantului lui 
Dumnezeu cu omul a fost numai prin har sau energie sau 
demnitate sau egalitate de cinste sau autoritate sau relate 
sau efect sau putere sau in acord cu buna placere in acest 
sens, [§i] ca Dumnezeu Cuvantul a binevoit cu un om, cum 
se spune, ca 1-a iubit pe el de dragul lui, cum spune, fara 
sens, Teodor 158 sau [daca cineva pretinde, ca aceasta unire 
exista numai] ca asemanare a numelui la care se face 
referire, cum in^eleg nestorienii, pe Cel care se nume§te 
Cuvantul lui Dumnezeu §i Hristos §i, de§i il numesc pe acest 
om cu numele de Hristos §i de Fiul, vorbesc despre el, in 
mod clar, ca despre doua persoane §i nu mai indica, in mod 
neviclean, o Persoana §i un Hristos, cand se refera la cinstea 157 Traducerea noastra s-a facut din limba engleza, cf. NPNF II, vol. 14, ed. Philip 
Schaff, p. 751-759. 

158 Se refera, peste tot, la Teodor al Mopsuestiei. Adica §i in anatemele 5 §i 6. 53 Lui sau la demnitatea Lui sau la inchinarea/ slujirea Lui; 
daca cineva nu recunoa§te inva^atura Sfm^ilor Paring, ca 
unirea lui Dumnezeu Cuvantul este facuta cu un trup 
insufletit, cu ra^iune §i suflet viu §i ca aceasta unire este 
facuta din amandoua [firile] §i [la nivel] ipostatic, §i ca, din 
acest motiv, exista numai o singura Persoana, §i anume 
Domnul nostru Iisus Hristos, Unul din Sfanta Treime, sa fie 
anatema! 

Pentru ca cuvantul unire [xr\c, evcoaeox;] are multe 
injelesuri §i partizanii lui Apolinarie §i Eutihie au afirmat, ca 
aceste firi 159 se confunda intre ele §i au afirmat o unire, care 
se produce prin amestecarea amandurora. 

Intre timp Sfanta Biserica a lui Dumnezeu, a 
condamnat, deopotriva, hula celor doua feluri de erezii, 
recunoscand ca unirea lui Dumnezeu Cuvantul cu trupul este 
a celor doua firi [the synthetically], adica, cum se mai spune: 
ipostatica. Pentru ca in taina lui Hristos este unirea celor 
doua firi, in care nu numai neconfundarea firilor, care sunt 
unite, se pastreaza, dar nici separarea lor nu se ingaduie. 

5. Daca cineva nrfelege afirma^ia: „numai o singura 
Persoana a Domnului nostru Iisus Hristos" in acest sens, ca 
exista o unire a mai multor ipostase [persoane] §i, daca el 
incearca astfel sa introduca in taina lui Hristos doua ipostase 
sau doua Persoane §i, dupa ce a introdus doua persoane, 
spune ca sunt ale unei singure Persoane, fara demnitate, 
cinste sau slujire, cum au scris, §i Teodor, cat §i Nestorie, in 
mod nebune§te]; daca cineva va cleveti / va barfi Sfantul 
Sinod de la Calcedon, pretinzand ca a folosit aceasta 
expresie [un ipostas] in acest sens hulitor, §i daca nu va 
recunoa§te mai degraba, ca Cuvantul lui Dumnezeu este unit 
cu trupul in mod ipostatic §i ca de aceea exista numai un 
singur ipostas sau numai o singura Persoana, §i ca Sfantul 
Sinod de la Calcedon a marturisit in acest sens singura 
persoana a Domnului nostru Iisus Hristos: sa fie anatema! 

Pentru ca Unul din Sfanta Treime 1-a facut pe om, 
adica Dumnezeu Cuvantul, fara ca Sfanta Treime sa se 
dezvolte prin adaugarea unei alte persoane sau ipostas 160 . 

6. Daca cineva nu va numi, intr-o reala acceptare, §i 
nu intr-una falsa, pe Sfanta, Preastralucita §i Pururea 159 Dumnezeiasca §i omeneasca din persoana Domnului, dupa intrupare. 

160 In urma intruparii Sale. El §i-a asumat firea umana, a inclus-o in persoana Sa §i 
nu a devenit doua persoane, pentru ca sa introduca, prin aceasta, o a patra persoana 
in Treime. 54 Fecioara Maria, Mama lui Dumnezeu sau o va numi pe Ea 
[astfel] numai intr-un sens relativ, crezand ca Ea a fost 
purtatoare numai a unui simplu om §i ca Cuvantul lui 
Dumnezeu nu S-a intrupat din Ea, dar ca intruparea Fiului 
lui Dumnezeu a rezultat numai din faptul, ca el S-a unit pe 
sine, ca om, cu eel care s-a nascut [din Ea]; daca el va 
cleveti / va barfi Sfantul Sinod al Calcedonului, gandind ca a 
spus, ca Fecioara este Maica lui Dumnezeu, in acord cu 
sensul hulitor al lui Teodor; sau daca, cineva o va numi pe 
Ea Maica a omului [dvGpcoiTOTOKov] sau Maica a lui Hristos 
[XpioroTOKov], dar ca Hristos nu este Dumnezeu §i nu va 
marturisi, ca Ea este, cu adevarat §i in mod deplin, Maica lui 
Dumnezeu, fiindca Dumnezeu Cuvantul, Care, mai inainte 
de to^i vecii, este [Fiul] Unul Nascut al Tatalui [§i] in zilele 
cele din urma S-a facut trup §i S-a nascut din Ea, §i daca 
cineva nu va marturisi, ca in acest sens Sfantul Sinod al 
Calcedonului a in^eles-o pe Ea a fi Maica a lui Dumnezeu: 
sa fie anatema! 

7. Daca cineva folose§te expresia: „in doua firi", dar 
nu marturise§te, ca este numai unul Domnul nostra Iisus 
Hristos, Care S-a revelat in dumnezeirea §i umanitatea Sa, §i 
de aceea indica prin aceasta expresie o deosebire a firilor, 
care sunt intr-o unire inefabila §i fara sa se confunde, [o 
unire] in care nici firea Cuvantului nu s-a schimbat intra 
aceea a trapului, nici aceea a trapului in aceea a Cuvantului, 
pentra ca fiecare a ramas ceea ce a fost prin fire, unirea fiind 
ipostatica /personala; dar va lua expresia cu privire la taina 
lui Hristos, in sensul ca imparte parjile 161 sau recunoa§te 
doua firi intr-unul Domn Iisus, Dumnezeu Cuvantul Care S- 
a facut om §i face din con^inutul insu§i, intr-un mod teoretic, 
o deosebire a firilor din care El este compus, care deosebire 
nu e distrusa de unirea dintre ele, pentra ca e Unul compus 
din doua sau doua in Unul, dar va face sa fie doi prin 
impar^irea firilor sau face din ele doua 162 Persoane, la modul 
propriu: sa fie anatema! 

8. Daca cineva folose§te expresia: „al celor doua firi", 
marturisind ca, exista o singura unire intre Dumnezeire §i 
umanitate sau expresia: „o singura fire a lui Dumnezeu 
Cuvantul intrupat" §i nu va in^elege aceste expresii, cum le- 
au gandit Sfin^ii Paring, adica, ca dumnezeirea §i umanitatea 
din care s-a facut o unire ipostatica, pentra care exista un 161 Cele doua firi. 

162 Din cele doua firi. 55 singur Hristos; ci din aceste expresii va incerca sa introduca 
o singura fire sau natura [facuta din ambele firi] a 
Dumnezeirii §i a umanita^ii lui Hristos, sa fie anatema! 

Pentru ca inva^and, ca Cuvantul Unul Nascut a fost 
unit in mod ipostatic [cu umanitatea], noi nu vrem sa 
spunem, ca s-a facut o amestecare reciproca a firilor, ci 
fiecare fire a ramas ceea ce era, [prin aceasta] noi in^elegem, 
ca Cuvantul Sa unit cu trupul. De aceea exista un singur 
Hristos, deopotriva Dumnezeu §i om, consubstan^ial cu 
Tatal, in ceea ce prive§te dumnezeirea Sa §i consubstan^ial 
cu noi in ceea ce prive§te umanitatea Sa. 

De aceea sunt in mod egal condamna^i §i 
anatematiza^i de catre Biserica lui Dumnezeu, eel care 
imparte sau taie taina dumnezeie§tii iconomii a lui Hristos 
sau care introduce amestecare in aceasta taina. 

9. Daca cineva va lua expresia: Hristos trebuie sa fie 
inchinat in cele douafiri ale Sale, in sensul ca el dore§te sa 
introduca doua adorari, una cu referire la Dumnezeu 
Cuvantul §i alta cu referire la om sau daca cineva se va 
descotorosi de trup, [adica de umanitatea lui Hristos] sau va 
amesteca, deopotriva, dumnezeirea §i umanitatea Sa §i va 
spune monstruozitatea ca exista o singura fire sau natura 
[4)uolv 'nyouv ouolocv] unite §i astfel se inchina lui Hristos §i 
nu il cinste§te printr-o singura adorare, a lui Dumnezeu 
Cuvantul facut om, impreuna cu trupul Sau, dupa cum 
Sfanta Biserica inva^a dintru inceput: sa fie anatema! 

10. Daca cineva nu marturise§te, ca Domnul nostru 
Iisus Hristos, Care a fost rastignit in trup, este adevaratul 
Dumnezeu §i Domnul slavei §i Unul din Sfanta Treime: sa 
fie anatema! 

11. Daca cineva nu anatematizeaza pe Arie, pe 
Eunomiu, pe Macedonie, pe Apolinarie, pe Nestorie, pe 
Eutihie si Origen, impreuna cu hulitoarele lor scrieri §i, de 
asemenea, pe to^i ereticii deja condamna^i §i anatematiza^i 
de catre Sfanta, Catolica §i Apostolica Biserica §i prin cele 
mai dinainte [de acesta] Sfinte patru Sinoade §i [daca cineva 
nu ii anatematizeaza deopotriva] §i pe to^i, care au avut §i au 
sau care raman in hulele lor §i se ^in, pana la sfar§it in astfel 
de pareri, ca ale ereticilor men^iona^i aici: sa fie anatema! 

12. Daca cineva va apara pe hulitorul Teodor al 
Mopsuestiei, care a spus, ca Dumnezeu Cuvantul este o 
singura persoana, dar ca o alta persoana este Hristos, care a 
fost necajit de catre suferin^ele sufletului §i dorin^ele 56 trupului §i s-a separat, pas cu pas, depa§ind ceea ce este 
inferior §i facandu-se mai bun, prin sporirea Sa in fapte bune 
§i a ajuns, in acest fel, la o via^a irepro§abila, §i ca a fost un 
simplu om, care a fost botezat in numele Tatalui §i al Fiului 
si al Sfantului Duh §i a ob^inut, prin acest botez, harul 
Sfantului Duh §i a devenit vrednic de infiere §i s-a inchinat 
Persoanei lui Dumnezeu Cuvantul (§i L-a cinstit ca pe chipul 
unui imparat) §i ca el a devenit, dupa inviere, neschimbat in 
gandurile Sale §i de aceea fara de pacat. 

§i, iara§i, acest hulitor Teodor, a spus de asemenea, ca 
unirea lui Dumnezeu Cuvantul cu Hristos este asemenea cu 
aceea, dupa inva^atura Apostolului, existenta intre barbat §i 
femeie lui, prin care „ei vor fi amandoi un trap". 

De asemenea [Teodor] a cutezat, printre multele sale 
alte blasfemii, sa spuna, ca, atunci cand, dupa invierea 
Domnului, El a suflat peste Ucenicii Sai §i le-a zis: Primiii 
Duh Sfdnt!, El nu le-a dat, cu adevarat, pe Sfantul Duh, ci 
acea suflare a Lui peste ei a fost numai un semn. 

El, de asemenea, a spus, ca marturisirea credin^ei de 
catre Toma, cand el a zis, dupa Invierea Sa, atingand mainile 
§i coasta Domnului, adica: Domnul Meu §i Dumnezeul meu!, 
nu a spus-o cu referire la Hristos, ci, ca Toma, fiind plin de 
minunea minunata a Invierii, el astfel a mul^umit lui 
Dumnezeu, Cel care L-a ridicat pe Hristos. 

§i, pe langa acestea (caci sunt multe alte cuvinte 
scandaloase la el), acest Teodor, in ComentariuX sau la 
Faptele Apostolilor, II compara pe Hristos cu Platon, cu 
Maniheu, cu Epicur §i Marcion, §i a spus, ca fiecare dintre 
ace§ti oameni i-au descoperit inva^atura Sa §i a dat nume 
discipolilor Sai §i ace§tia se numesc platonicieni, manihei, 
epicurei §i marcioni^i, de§i Hristos §i-a aratat inva^atura Sa 
§i le-a dat Ucenicilor Sai numele de cre§tini. 

Astfel, daca cineva va apara pe acest prea hulitor 
Teodor §i hulitoarele sale scrieri, in care el §i-a vomitat 
blasfemiile men^ionate mai sus §i nenumarate altele 
impotriva Marelui Dumnezeu §i Mantuitorului nostra Iisus 
Hristos §i, daca cineva nu il anatematizeaza pe el sau 
scrierile sale hulitoare, cat §i pe cei care il protejeaza sau il 
apara pe el sau care spune ca exegeza sa este ortodoxa sau 
ca scrie in apararea lui §i a hulitoarelor lui scrieri sau cei 
care se vor impartasj de acelea§i opinii sau cei care s-a 
imparta§it de ele §i continua [sa se \m&\ pana la sfar§it in 
aceasta erezie: sa fie anatema! 57 13. Daca cineva va apara scrierile hulitorului Teodoret 
[de Cyr], indreptate impotriva dreptei credin^e §i impotriva 
primului Sfant Sinod de la Efes §i impotriva Sfantului Chiril 
[al Alexandriei] §i a celor 12 Anateme ale sale §i care va 
apara, ceea ce acesta a scris in apararea hulitorilor Teodor 
[al Mopsuestiei] §i Nestorie [al Constantinopolului] §i a 
celor care au acelea§i opinii cu cei mai sus numiti, Teodor §i 
Nestorie, daca cineva admite hulele lor sau ale lui sau va 
huli pe Parin^ii Bisericii, care au marturisit unirea ipostatica 
a lui Dumnezeu Cuvantul; §i daca cineva nu va anatematiza 
acele scrieri hulitoare §i pe cei pe care au astfel de 
sentimente §i pe to^i cei care au scris impotriva dreptei 
credint.e sau impotriva Sfantului Chiril §i a celor 12 Capitole 
ale sale §i care vor muri in neevlavia lor: sa fie anatema! 

14. Daca cineva va apara acea scrisoare, pe care Ibas 
[din Edessa] a spus, ca a scris-o catre Maris Persanul, in care 
el nega, ca Dumnezeu Cuvantul S-a intrupat din Maria, 
Sfanta Maica a lui Dumnezeu si Pururea Fecioara §i ca S-a 
facut om, dar spunea, ca numai un om s-a nascut din Ea §i el 
a ie§it [din Ea] ca dintr-un templu, pentru ca gandea ca 
Cuvantul lui Dumnezeu a fost o Persoana §i omul o alta; in 
care scrisoare el il certa pe Sfantul Chiril ca pe un eretic, 
cand acesta 163 inva^a dreapta inva^atura cre§tina, §i il 
invinuia pe el de lucruri scrise aidoma vicleanului 
Apolinarie. 

Mai mult, acesta a condamnat Primul Sfant Sinod de 
la Efes, spunand ca depunerea lui Nestorie a fost fara 
cercetare §i fara analiza 164 . Mai sus men^ionata scriere 
hulitoare, [se indreapta] §i spre cele 12 Capitole ale lui 
Chiril, de fericita pomenire, [aratand] ca e hulitoare §i 
contrara dreptei credin^e §i apara pe Teodor §i pe Nestorie §i 
hulitoarele lor inva^aturi §i scrieri. 

De aceea, daca cineva va apara mai sus men^ionata 
epistola [a lui Ibas din Edessa] §i nu o va anatematiza §i cei 
care o vor apara, vor zice ca este dreapta §i ca reprezinta 
ceea ce e drept sau daca cineva va apara pe cei care au scris 
sau care au aparat sau apara hulele pe care le confine la 
adresa Sfin^ilor Paring sau a Sfantului Sinod de la Calcedon 
§i vor ramane in aceste jigniri pana la sfar§it: sa fie anatema! 163 Sfantul Chiril al Alexandriei. 

164 A vietii §i a scrierilor lui Nestorie. 58 Anatemele impotriva lui Origen 1 65 1. Daca cineva marturise§te 166 fabuloasa preexisten^a 
a sufletelor §i va marturisi monstruoasa restaurare, care 
urmeaza de aici: sa fie anatema. 

2. Daca cineva va zice, ca, crea^ia (xr\v uapaYooynv) 
tuturor lucrurilor rationale include numai mingle (voag), fara 
trupuri §i cu totul imateriale, neavand nici numar, nici nume; 
deci ca, aici avem intre ele toate unire de identitate a 
substan^ei, puterii §i energiei §i prin a lor unire cu / §i 
cunoa§tere a lui Dumnezeu Cuvantul; dar, ca ne mai dorind 
vederea lui Dumnezeu, ele au cedat singure spre lucruri mai 
rele, fiecare in parte urmand propriilor lor inclina^ii §i ca ele 
au luat trupuri mai mult sau mai pu^in subtile, §i au primit 
nume, pentru ca intre Puterile cerebri este o diferen^a de 
nume, care aici este a§adar o diferen^a a trupurilor; §i de 
aceea ace§tia devin §i se numesc Heruvimi, arfii Serafimi, §i 
Incepatorii, §i Puteri, §i Stapaniri, §i Tronuri, §i Ingeri §i ca 
alte multe cete cerebri ca acestea pot fi : sa fie anatema. 

3. Daca cineva va zice ca soarele, luna §i stelele sunt 
de asemenea fiin^e rationale §i ca ele numai au devenit 167 
ceea ce sunt, deoarece s-au intors catre rau: sa fie anatema. 

4. Daca cineva va zice ca fiinjele rationale, in care 
iubirea dumnezeiasca a devenit rece, s-au ascuns in trupuri 
grosiere 168 , ca ale noastre §i s-au chemat oameni, in timp ce 
acelea, care au atins eel mai josnic grad al rauta^ii, s-au 
imparta§it de trupuri reci §i intunecate §i au devenit §i se 
numesc demoni sj spirite rele: sa fie anatema. 

5. Daca cineva va zice, ca o condrfie psihica 169 
(i|/uxLKf|v) a devenit de la o stare angelica sau a 
arhanghelilor, §i - mai mult decat atat - ca o condrfie 
demonica §i umana a devenit de la o condrfie psihica, §i ca 
de la o stare umana ei pot deveni iara§i ingeri §i demoni §i, 
ca de la orice ordin ceresc, virtutea este ori fie la to^i, de la 165 Traducerea noastra a fost facuta din limba engleza, cf. Hotardrilor Sinodului V 
Ecumenic (553 d. Hr.) de la Constantinopol, NPNF 2, vol. 14, ed. Philip Schaff, 
1996, p. 763-767. 

166 Assert = afirma. 
Only become. 

168 Grosolane. 

169 Sufleteasca. 59 acelea de jos 170 , fie de la acelea de deasupra ori de la acelea 
de deasupra §i de dedesubt 171 : sa fie anatema. 

6. Daca cineva va zice, ca aici este o dubla 172 rasa de 
oameni, care una include sufletele oamenilor iar cealalta 
spiritele superioare, care le-a doborat pe acestea §i ca toata 
multimea fiin^elor rationale este doar una, care a ramas 
neclintita in iubire §i contemplarea lui Dumnezeu §i ca acest 
spirit va deveni Hristos §i Imparatul tuturor fiin^elor 
rationale §i ca a creat toate trupurile, care exista in cer, pe 
pamant §i intre cer §i pamant; §i ca, lumea - care in 
elementele sale, mai mult vechi, decat ale sale §i care exista 
prin ele insele, §i anume: uscaciunea, umezeala, caldura §i 
frigul, §i anume imaginea (I8eav), care a fost formata - a fost 
deci formata si ca Prea Sfanta sj deofiin^a Treime nu a creat 
lumea, dar ca ea a fost creata prin Inteligen^a creatoare 
(Nouc; 8t||j,loupy6(;), care este mai veche decat lumea §i care a 
comunicat acesteia existen^a: sa fie anatema. 

7. Daca cineva va zice ca Hristos, despre Care Se 
spune, ca el a aparut sub chipul lui Dumnezeu §i ca el a fost 
unit, inainte de to^i vecii cu Dumnezeu Cuvantul §i s-a umilit 
pe sine ca un om, in zilele din urma - conform cu expresia 
lor - §i a avut mila de cei cazu^i in pacat 173 , care au aparut in 
spiritele unite in aceea§i unitate - in care el insu§i este o 
parte - §i ca el i-a restaurat trecand prin mai multe clase, 
avand diferite trupuri §i diferite nume, devenind tuturor 
toate 174 , un inger printre Ingeri, o putere printre Puteri, 
imbracandu-se pe sine in diferite clase de existence rationale, 
cu o forma corespunzatoare aceleia§i clase §i, in cele din 
urma, luand trup §i sange, ca al nostra §i devenind om 
printre oameni - daca cineva afirma toate acestea - §i nu 
marturise§te ca Dumnezeu Cuvantul S-a smerit pe Sine §i a 

1 7S 

devenit om : sa fie anatema. 

8. Daca cineva nu va recunoa§te, ca Dumnezeu 
Cuvantul are aceea§i fiin^a cu Tatal §i cu Duhul Sfant §i ca a 
luat trap §i a devenit om, Unul din Treime 176 , fiind Hristos 
in orice sens al cuvantului, dar (va afirma), ca El este deci 
Unul intr-o maniera neconforma cu realitatea §i din cauza 170 Bellow = de jos. 

171 In acela§i timp. 
Twofold. 

The divers falls. 

Became all to all. 

God the Word humbled himself and became man. 

One of the Trinity. 60 injosirii 7 (Kevcooavra) - a§a cum o numesc ei - a min^ii 
(vou;); daca cineva va afirma, ca aceasta minte unita 
(ouvr||j,|j,6vov) cu Dumnezeu Cuvantul este Hristosul in 
adevaratul sens al cuvantului, pe cand Logosul este numai 
chemat Hristos, din cauza acestei uniri cu mintea §i vorbind 
ca minte este numai chemat Dumnezeu, fiindca e Logosul : 
sa fie anatema. 

9. Daca cineva va zice, ca nu S-a facut Dumnezeu 
Cuvantul om, prin lucrarea unui trup insufletit cu un suflet 
rational (ij/uxf| XoyiktO §i cu minte (voepoc), cu care S-a 
pogorat la lad §i S-a inal^at la cer, dar va pretinde ca este 
Mintea (ca este Noug-ul), care a facut acestea, ca Noug, care 
- zic ei, intr-un mod necuviincios - este a§a-zisul Hristos §i 
ca el a devenit a§a prin cunoa§terea Monadei: sa fie anatema. 

10. Daca cineva va zice, ca dupa inviere, trupul 
Domnului a fost eteric, avand forma unei sfere 178 §i ca a§a 
vor fi toate trupurile dupa inviere §i ca, dupa ce Domnul 
Insu§i I§i va fi respins adevaratul Sau trup §i dupa ce, ceilarfi 
care vor invia, le vor fi respins pe ale lor, natura trupurilor 
lor va fi distrusa: sa fie anatema. 

11. Daca cineva va zice, ca Judecata viitoare 
inseamna distrugerea trupului §i ca sfar§itul istoriei va fi 
unul de stare (fyvoio) imateriala §i ca, dupa aceea, nu va mai 
fi materie de loc, ci numai spirit (voug): sa fie anatema. 

12. Daca cineva va zice, ca Puterile cerebri §i to^i 
oamenii §i Diavolul §i puterile rele sunt unite cu Dumnezeu 
Cuvantul in toate aspectele, cum ar fi Noug-ul - care este 
numita de catre ei Hristos §i care este in chipul lui 
Dumnezeu §i care S-a umilit pe Sine, cum spun ei - §i (daca 
cineva va spune), ca Impara^ia lui Hristos va avea un sfar§it: 
sa fie anatema. 

13. Daca cineva va zice, ca Hristos (Noug-ul) nu este 
in niciun fel diferit de celelalte fiin^e rationale, nici dupa 
fiin^a, nici dupa in^elepciune, nici dupa a Sa putere §i dupa 
atotputernicia asupra tuturor lucrurilor dar, ca to^i vor fi pu§i 
de-a dreapta lui Dumnezeu, la fel ca el, care este numit de 
catre ei Hristos (Mintea), la fel cum erau in impara^ia 
preexistenta a tuturor lucrurilor: sa fie anatema. 

14. Daca cineva va zice, ca toate fikrfele rationale vor 
fi unite, intr-o zi, in una, cand ipostasele - la fel ca §i Umilirii = the abasement. 
178 A unui glob. 61 numerele §i trupurile - vor disparea §i ca, cunoa§terea lumii 
- care va veni - va purta cu ea ruina lumilor §i respingerea 
trupurilor, cat §i abolirea tuturor numelor, §i ca va fi un 
sfar§it, o identitate a tuturor (yvGoaic;) §i a ipostaselor; mai 
mult, ca in aceasta pretinsa apocatastaza, numai spiritele vor 
continua sa existe, a§a cum era in impara^ia preexistenta: sa 
fie anatema. 

15. Daca cineva va zice, ca via^a spiritelor (vocov) va 
fi asemenea vie^ii, care era la inceput, [ca] atunci, cand 
spiritele inca nu coborasera sau nu cazusera, astfel incat, 
sfar§itul §i inceputul sa fie asemenea §i ca sfar§itul va fi 
adevarata masura a inceputului: sa fie anatema. 62 Anatemele Sfdntului Imparat Justinian eel 
Mare impotriva lui Origen 119 1 . Oricine spune sau gande§te, ca sufletele omene§ti 
au preexistat, adica au fost mai intai duhuri §i puteri sfmte, 
dar ca, saturandu-se de vederea lui Dumnezeu, ele au 
devenit rele §i, in acest fel, iubirea dumnezeiasca le-a lasat 
in moartea lor §i de aceea ele au devenit suflete [i|/uxac;] §i au 
fost condamnate, drept pedeapsa, [ca sa se sala§luiasca] in 
trupuri, sa fie anatema! 

2. Daca cineva spune, ca sufletul Domnului a 
preexistat §i a fost unit cu Cuvantul lui Dumnezeu inainte de 
zamislirea §i intruparea din Fecioara, sa fie anatema! 

3. Daca cineva spune sau gande§te, ca trupul 
Domnului nostra Iisus Hristos a fost, mai intai, format in 
pantecele Sfintei Fecioare §i dupa aceea, acolo, s-a unit cu 
Cuvantul lui Dumnezeu §i cu sufletul [Sau gandit ca] 
preexistent, sa fie anatema! 

4. Daca cineva spune sau gande§te, ca Cuvantul lui 
Dumnezeu a devenit asemenea tuturor Puterilor cerebri, 
adica pentra un Heruvim a fost un Heravim, pentra un 
Serafim un Serafim, §i, pe scurt [spus], ca toate Puterile 
cere§ti, sa fie anatema! 

5. Daca cineva spune sau gande§te, ca, la inviere[a 
mortilor], trupurile omene§ti vor invia intr-o forma sferica §i 
altfel decat forma noastra prezenta 180 , sa fie anatema! 

6. Daca cineva spune, ca ceral, soarele, luna, stelele 
§i apele, care sunt deasupra cerarilor, au suflete §i ca sunt 
fiin^e rationale, sa fie anatema! 

7. Daca cineva spune sau gande§te, ca Hristos 
Domnul, in veacul viitor, Se va rastigni pentra demoni, a§a 
cum a facut-o pentra oameni, sa fie anatema! 

8. Daca cineva spune sau gande§te, ca puterea lui 
Dumnezeu e limitata / marginita §i ca El a creat atat, cat a 
fost in stare sa cuprinda, sa fie anatema! 

9. Daca cineva spune sau gande§te, ca pedepsele 
demonilor §i ale oamenilor hulitori sunt numai vremelnice lTraducerea noastra s-a facut din limba engleza, cf. NPNF II, vol. 14, ed. Philip 
Schaff, p. 768-769. 

180 Decat forma prezenta a trupului nostru, in sensul ca arata a oameni §i nu a sfere 
sau a animale. 

Adica trecatoare §i nu ve$nice. 63 §i ca va veni o zi, cand ele se vor sfar§i §i ca va avea loc o 
restaurare [diTOKaTaoTaaic;] a demonilor §i a oamenilor 
hulitori, sa fie anatema! 

Anatema lui Origen, acestui Adamantius, care a 
rostit aceste idei, impreuna cu ru§inoasele §i scarboasele §i 
rele sale inva^aturi §i aceluia, care gande§te astfel sau apara 
aceste opinii sau, pe orice cale, pe viitor, vor crede, ca 
trebuie sa le apere pe ele! 64 Sfdntul Vincentiu de Lerin Sfdntul Vincenfiu de Lerin (+ 440 d. Hr.). 
Prezentare a Sfdntului §i a Commonitoriumului 1S2 1 81 

Sfantul Vincentiu era de neam gal . Unii spun, 
privind la Epistola Sfdntului Eucheriu cdtre Ilarie, ca 
Sfantul Vincentiu era fratele de sange al Sfantului Lupu, 
episcop de Trecensis 184 . S-a facut monah in insula Lerin, de 
unde i§i are §i numele 185 . 

Ghenadie, in Bdrbafii ilu§trii, in cap. 64, spune ca 
Vincentiu era din manastirea, care se gase§te in insula Lerin, 
ca e preot §i un bun cunoscator al Scripturilor §i al dogmelor 

1 Rft 1 87 

Bisericii . El scrie Commonitorium, adica "Carte de 
reamintire" . 

Cartea a scris-o inainte de anul 431, pentru ca nu 
cuno§tea Sinodul Ecumenic de la Efes, dupa cum ne-a 

1 88 1 SO 

indicat el insu§i . El a fost pustnic . 

Sfantul Vincen^iu a fost inscris de Biserica in randul 
Sfm^ilor . In 1684, la Paris, §tefan Baluzius este primul 
care cunoa§te cele doua manuscrise, din biblioteca regala, 
ale Commonitorium-ului §i le pune la un loc, intr-un 
opuscul 191 . 

S-au gasit alte doua texte foarte vechi ale car^ii §i in 
biblioteca Colbertina, care fusesera la un moment dat ale lui 
PetruPithoe 192 . 

1 Q^ 

S-a nascut in Galia celticd sau belgica . Cartea a 
cunoscut multe edrfii de-a lungul secolelor. 182 Fragmentele traduse de catre noi din opera Sfantului Vincentiu de Lerin s-au facut 
din limba latina, cf PL 50. 

183 Cf. PL 50, col. 625A. 

184 Idem, col. 625C. 

185 Idem, col. 626C. 

186 Ibidem. 

187 Ibidem. 

188 Idem, col. 627B. 

189 Idem, col. 627D. 

190 Idem, col. 629A. 

191 Ibidem. 

192 Ibidem. 

193 Idem, col. 629C. 65 Fragmente din „Cele doua carfi de reamintire" 
(Duo Commonitoria) ale Sfdntului Vincenfiu de 
Lerin 

Spune Sfantul Vincentiu: „toate noutatile ereticilor 
sunt straine de invat.atura universala veche" a Bisericii 194 . 
Ereticii mai noi sunt vazu^i, ca mari corupatori ai credint.ei §i 
pe ace§tia trebuie sa-i analizam cu multa atentie 195 . 

„Caci se cuvine multa citire §i mare atentie ca sa cau^i 
peste tot, inva^atura aceea atat de bogata §i de sfanta" 196 a 
Sfmtilor Paring. 

Autoritatea prima a Bisericii consta in legea 
dumnezeiasca {divinae legis) 191 . Dupa aceasta, spune Sfnuia 
sa, urmeaza Tradrfia universala a Bisericii 
{Ecclesiae catholicae Traditione) 198 . 

Ereticii nu au facut, decat sa dea o invat.atura straina 
Bisericii. El da o lista a ereticilor: Novatian, Sabelie, Donat, 
Arie, Eunomie, Macedonie, Fotin, Apolinarie, Priscilian, 
Iovian, Pelagiu, Celestius, Nestorie 199 . 

Ace§tia s-au abatut de la interpretarile profetice §i 
apostolice ale credin^ei §i de la experien^a bisericeasca §i 
universala 200 . 

„Caci in aceasta Biserica universala se dore§te eel mai 
mult a se pastra ceea ce noi {inem, adica ceea ce s-a crezut 
pretutindeni (quod ubique), intotdeauna (quod semper) §i de 

90 1 

catre to^i (quod ab omnibusy . 

§i el accepta acea credint.a care este universala, veche 
§i in consens cu toata Biserica . Universalitatea credint.ei 
consta in faptul, ca ea sa fie marturisita de catre toate 
Bisericile de pe fat.a pamantului. 

Vechimea sa e autentica, daca vine de la marii no§tri 
Sfinti Paring §i pe care ei au vestit-o in mod deschis. 194 Idem, col. 637C. 

195 Idem, col. 639. 

196 Ibidem. 

197 Idem, col. 640. 

198 Ibidem. 

199 Ibidem. 

200 Ibidem. 

201 Ibidem. Celebra formula vincen{iana: „In ipsa item Catholica Ecclesia magnopere 
curandum est ut id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum 
est" (PL 50, col. 640). 

202 PL 50, col. 640. 66 Consensul credinjei consta in aceea, ca vechimea ei, 
sa fie confirmata de cuvintele §i inva^aturile Bisericii . El 
vorbe§te despre gre§elile multora din Africa 204 . 

La un moment dat spune: „Predicam complet, zic, o, 
Fericite Ambrozie! Predicam complet §i laudam minunandu- 
ne" 205 . 

Sfin^ii Paring au stricat ereziile §i au restaurat 
Bisericile 206 . Ereziile sunt „nebunia nouta^ii" {novitatis 
vesania) 207 . Ele vor sa aduca cu orice chip „noutatea 
credin^ei", o falsa noutate binein^eles, care se situeaza in 
afara „vechii sanata^i" (antiquam sanitatem) . Ereticii tree 
de la „antiquam Lucem", (vechea Lumina), la noua orbire 
{novitatis caecitate) . 

Spune Sfantul Vincen^iu, despre modul in care 
ac^ioneaza Biserica: „este propriu cre§tinilor sa fie atenji §i 
adanci, pentru ca sa nu tradeze posteritatea ci, mai degraba, 
sa o slujeasca" , prin pastrarea credin^ei nealterate. 

Biserica pastreaza ceea ce este vechi, credin^a cea 

911 

veche, mai degraba, decat sa primeasca nouta^ile . Autorul 
nostru respinge cu tarie „necuratele nouta^i eretice" 

919 

(haereticae novitatis sordibus) , pe care §i Biserica le 
respinge. 

Autorul mediteaza adanc la cuvintele Sfantului Pavel, 
ca nimeni nu poate sa schimbe credin^a dintai, chiar daca ar 

a 91^ 

fi Inger din cer . 

Noi suntem sub purtarea de grija a lui Dumnezeu 
(Providentia divind) . 

Fotin a spus, ca Dumnezeu e numai unul, ca evreii. El 
a negat Sfanta Treime 215 . Hristos a fost numai om, dupa 
acesta 216 . 203 Ibidem. 

204 Idem, col. 642. 

205 Idem, col. 643. 

206 Ibidem. 

207 Idem, col. 644. 

208 Ibidem. 

209 Ibidem. 

210 Idem, col. 645. 

211 Ibidem. 

212 Idem, col. 648. 

213 Idem, col. 649. 

214 Idem, col. 654. 

215 Ibidem. 

216 Ibidem. 67 Apolinarie a spus, ca Domnul nu §i-a luat trup din 
Sfanta Fecioara Maria (Sanctae Virginis Mariae), ci a venit cu el din cer 217 . Daca Apolinarie vedea o singura fire in Hristos, 
Nestorie sufera de boala (morbo) contrara acestuia, pentru 
ca vedea firile despar^ite, §i avem la el doi Hristo§i, unul 
Dumnezeu §i altul om, unul din Tatal iar celalalt nascut din 
Mama 218 . 

§i tot el a spus, ca Prea Curata Fecioara nu este 
Ndscdtoare de Dumnezeu (Theotocon) ci ndscdtoare de 
Hristos (Christotocon), caci spunea, ca din Ea nu a iesit 
Hristos, Care este Dumnezeu, ci numai eel care era om §i 
care s-a nascut 219 . 

Nestorie, Apolinarie §i Fotin „au latrat impotriva 
credin^ei universale ca ni§te caini turba^i (rabidi canes)" 220 . 

Fotie nu a admis Treimea, Apolinarie nu a marturisit 
doua firi in Cuvantul §i a spus ca in locul min^ii lui Hristos a 
fost Cuvantul lui Dumnezeu, iar Nestorie a vorbit despre doi 
Hristosi 221 . 

„Adevarata Biserica universale insa, fiind ^inuta in 
adevar de Dumnezeul §i Mantuitorul nostra, nu a hulit nici 
taina Treimii (Trinitatis mysterio), nici intraparea lui Hristos 
(Christi incarnatione). Ci a adorat o dumnezeire in intreaga 
Treime §i unitatea Treimii in una §i aceea§i maretie. §i a 
marturisit numai pe Iisus Hristos, Unul singur §i nu doi, pe 
Dumnezeu, Care S-a facut om" . 

Iar Hristos marturisit de Biserica e unul dupa 
persoana Sa (unam quidem in Eo personam), dar in doua firi 
(duas substantias) 223 . Iar Mantuitorul este ambele firi, nu 

224 

numai una . 

Iar in ceea ce prive§te dogma Sfintei Treimi, autoral 
nostra spune, ca Biserica cunoa§te o persoana a Tatalui, alta 
a Fiului §i alta a Sfantului Duh. 

Dar persoanele divine nu sunt diferite ca fire / natura, 
ci au una §i aceea§i natura (sed una eademque natura) . 217 Ibidem. 

218 Idem, col. 654-655. 

219 Idem, col. 655. 

220 Ibidem. 

221 Ibidem. 

222 Ibidem. 

223 Ibidem. 

224 Ibidem. 

225 Ibidem. 68 Dar in ceea ce II prive§te pe Hristos, El este §i 
Dumnezeu §i om, iar Fiul lui Dumnezeu §i Hristos sunt una 
§i aceea§i persoana 226 . 

Iar firile din Hristos, una este din Dumnezeu Tatal iar 
alta din Mama Fecioara, una fiind egala §i coeterna cu Tatal 
iar cealalta este primita in timp §i mai mica, decat cea de la 
Tatal 227 . 

„Prin una este consubstan^ial {consubstantialis) cu 
Tatal, prin alta e consubstan^ial {consubstantialis) cu Mama. 
Dar unul §i acela§i este Hristos in ambele firi" 228 . 

„Hristos este Dumnezeu §i om, in acela§i timp creat §i 
necreat, incomutabil §i impasibil dar §i comutabil §i pasibil, 
in acela§i timp egal cu Tatal, dar §i mai mic ca El, nascut din 
Tatal mai dinainte de to^i vecii, dar §i din Mama in timp, 
Dumnezeu desavar§it (perfectus Deus) §i om desavar§it 
{perfectus homo) ,,22S '. 

Iar, ca Dumnezeu, Hristos are intreaga dumnezeire 
isumma divinitas) iar, ca om, intreaga umanitate {plena 
humanitas) . Iar umanitatea Sa are suflet §i carne, carnea / 
trupul nostru cu adevarat, nascut din Maica, sufletul avand 
minte §i ra^iune 231 . 

Maniheii insa aveau demen^a (dementia) sa spuna, ca 
Fiul lui Dumnezeu nu Se intrupase in mod real §i ca El avea 
o umanitate aparenta §i ca mantuirea a fost, in definitiv, o 
iluzie {personam hominis non substantia extitisse, sed actu 
putativo quodam et conversatione simulasse) . 

Cuvantul lui Dumnezeu insa S-a unit cu umanitatea, 
nu S-a confundat cu ea, nici nu S-a prefacut ca e om, ci a 
fost un om 

Hristos S-a nascut din Fecioara, dar pantecele 
Fecioarei (Virginis utero) 1-a lasat neatins §i nestricat 
(compacta atque perfecta est) . 

El este Dumnezeu §i om inca din pantecele 
Fecioarei 235 . Iar daca spunem, ca El este o singurd fire, 
atunci confunddm proprietdiile persoanei Sale, dupa cum in 226 Ibidem. 

227 Idem, col. 656. 

228 Ibidem. 

229 Ibidem. 

230 Ibidem. 

231 Ibidem. 

232 Idem, col. 657. 

233 Idem, col. 658. 

234 Ibidem. 

235 Ibidem. 69 Treime, distincfia persoanelor nu separd unitatea 
Dumnezeirii 236 . 

„Fericita Biserica" insa, spune Sfantul Vincen^iu, 
„spune ca in Hristos sunt doua firi adevarate si desavarsite 
{in Christo duas veras perfectasque substantias), si ca nu 
impar^im unitatea persoanei daca distingem firile (ut neque 
naturarum distinctio unitatem personae dividat), caci crede 
ca una este persoana lui Hristos, si nici unitatea aceasta a 
persoanei nu confunda firile diferite {neque item personae 
unitas differentiam confundat substantiarum). 

Caci Fericita Biserica marturiseste, ca a fost si este un 
singur Hristos dintotdeauna, Acelasi Dumnezeu si om, nu 
dupa nastere, ci II marturiseste ca fiind astfel din insasi 
mitrasul Maicii Sale {sed jam in ipso matris utero 
confitetur). 

§i Fericita Biserica spune iarasi, ca Dumnezeu S-a 
facut om nu schimbandu-§i firea, ci facandu-Se o persoana 
cu minte ra^ionala, o persoana, Care nu S-a prefacut sau nu 
S-a schimbat [continuu], ci a avut mereu [cele doua] firi" 238 . 

Dar aceasta preaminunatd unitate {maxime unitatem) 
a persoanei lui Hristos, spune Dumnezeiescul Vincen^iu, nu 
exclude taina Treimii {mysterium Trinitatis) 239 . 

Biserica este Biserica lui Dumnezeu {Ecclesia Dei) 
§i, dupa cum am citat anterior, Sfantul Vincen^iu avea 
preferin^a pentru sintagma: fericita Biserica {Beata 
Ecclesia)" . 

Insa poporul Bisericii lui Dumnezeu a urmat de multe 
ori greselile ierarhilor si ale inva^atorilor ei si e mare ispita si 
nestiin^a, cand se predica inva^aturi gresite, ratacite 242 . 

De aceea, stabileste autorul nostru, am spus ca prima 
autoritate e a Scripturii si apoi, a doua ca autoritate / ca 
putere de a spune adevarul si de a fi crezuta este inva^atura 
bisericeasca, pe care noi o cunoastem ca fiind autentica si 
care pastreaza sanatatea / adevarul credin^ei {sanae fidei) . 236 Idem, col. 659. 

237 Uterul Fecioarei. 

238 PL 50, col. 659. 

239 Ibidem. 

240 Idem, col. 660. 

241 Idem, col. 659. 

242 Idem, col. 660. 

243 Ibidem. 70 Cuprins 

Cuvant inainte (3) 

A. Sfantul Sfintit Mucenic Dionisie Areopagitul 

1. Liturghia Sfantului Dionisie [Areopagitul], episcopul 
Atenei (4-20) 

B. Sfantul Ierarh Atanasie eel Mare 

2. Despre Sfintele Cdrti (21-24) 

3. Epistold cdtre (Sfantul) Ammonie Monahul (25-30) 

4. Pentru ce a fast numit Melhisedec, fara tata,fara mama si 
fara genealogie? (31-35) 

C. Sfantul Ierarh Ambrozie al Milanului 

5. Rugdciunea de exorcizare a Sfantului Ambrozie al 
Milanului (36-38) 

D. Sfantul Ierarh Proclu al Constantinopolului 

6. Cuvdntarea intdi. Laudd pentru Prea Sfdntd Maria, 
Ndscdtoarea de Dumnezeu (39-49) 

7. Mici fragmente din Cuvdntdrile Sfantului Patriarh Proclu 
(50-52) 

E. Hotarari dogmatice 

8. Hotdrdrile Sinodului al V-lea Ecumenic (53-58) 

9. Anatemele impotriva lui Origen (59-62) 

10. Anatemele Sfantului Impdrat Justinian eel Mare 
impotriva lui Origen (63-64) 

F. Sfantul Vincentiu de Lerin 

11. Sfantul Vincentiu de Lerin (+ 440 d. Hr.). Prezentare a 
Sfantului si a Commonitoriumului (65) 

12. Fragmente din „Cele doud cdrfi de reamintire''' (Duo 
Commonitoria) ale Sfantului Vincentiu de Lerin (66-70). 71 Teologie pentru azi Volumul de fafa este o edifie online 

gratuita si e proprietatea platformei 

Teologie pentru azi. El nu poate fi editat 
si comercializat 
fara acordul direct al 
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioru§. Imaginea de pe coperta prima este o 
reproducere a scenei iconografice Deisis, fresca din 
pridvorul Bisericii Sfdntul Hie Gorgani din 
Bucuresti. 72 
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioru§ Teologie pentru azi 

Toate drepturile rezervate